Category: Eiendomsfag-bloggen

Gjenbruk, ombruk og spekulanter

Eiendomssektoren er ansvarlig for en betydelig andel av samfunnets ressursbruk, gjennom sine investeringer i bygningsmasse for egen og andres bruk. Bygg og eiendom er ikke uten grunn fremhevet av flere som den glemte klimakjempen, som har stort potensial for å redusere egne klimagassutslipp. Eiendomsorganisasjoner er derfor i en unik posisjon til å påvirke hvordan disse ressursene forvaltes samt gjen- og ombrukes, gjennom sin rolle som bestiller og byggherre.

Jakten på det urbane gull

Effektiv tomteakkvisisjon er en sentral og integrert del av mange utbyggingsselskapers interne forretningsstrategi. En så vidt betydelig verdikjede som det en serie av eiendoms- eller byutviklingsprosjekt representerer over tid, bør ha rom for en veloverveid strategi hva angår hvilke utviklingstomter som det er relevant og ressursakseptabelt å søke etter.

Vinneren taper kampen

Jakten etter avkastning fører mange investorer over mot eiendomsinvesteringer, da eiendom som aktivaklasse har noen iboende fordeler – både isolert sett og for en diversifisert portefølje av ulike satsinger. Imidlertid har denne Wall of Money, som er betegnende på en større kjøps- enn tilbudsside internasjonalt, ført til at kampen om tradisjonelle kontantstrømeiendommer har hardnet såvidt til at selv de mest skarpskodde må kaste inn håndkleet fra tid til annen.

Å skape et prosjekt

Ledelse av et utviklingsprosjekt innen eiendom innebærer gjerne noe mer enn kun å lede et prosjekt i en eller annen fasong, over en mer eller mindre avgrenset tidsperiode. Oppgaven rommer også ofte det å skape det samme prosjektet, i den forstand at utgangspunktet kan bestå av en ubebygget tomt uten inntekter, men med en anelse om et potensielt byggeprosjekt. Andre ganger kan skapelsen materialisere seg som et konsept, som søker en tomt samt en ny eier eller bruker. Variantene er flere, og gjør ledelse av denne type eiendomsprosjekter til noe annet og mer enn det som prosjektledelse som generisk fag kan løse alene.

En sang for The Unsung Hero

Når kommersiell eiendom skifter eierskap, er salgsobjektet gjerne en juridisk enhet – typisk et aksjeselskap – som er eier av den aktuelle eiendommen. Ved et salg frigjøres denne juridiske enheten fra sin eksisterende struktur og overføres til en annen, der spørsmålet om nødvendige tjenester og leveranser knyttet til drift av eiendommen vurderes av neste eier.

Utleiestrategier for en ny hverdag

For utleie av næringseiendom har begge sider av forhandlingsbordet mer enn antydet at det vil kunne komme et skifte i balanse når det gjelder leiekontrakter – i kjølvannet av erfaringene med nedstengninger under covid-19. Da forstått slik at partene ikke er fornøyd med tingenes tilstand hva angår gjeldende avtalestrukturer, og gjerne slik at partene vil ønske å bevege seg i hver sin retning hva angår nettopp balanse.

Når rådgiverne utfordrer gårdeierne

Innovasjonsivrige tunger skal ha det til at eiendomsbransjen, begrenset i denne artikkelen til profesjonelle gårdeiere, er en høyst konservativ gruppe av næringsaktører – som i stor grad blir ved sin lest og i mindre grad søker nyvinninger.

Perspektiver på bærekraft

Heldige er de som har et tydelig mandat fra sine aksjonærer om å prioritere bærekraft i sine investeringer. Heldige i betydningen av at det ikke nødvendigvis er en selvfølge at så skjer, da det fremdeles eksisterer andre veivalg. Og heldige i betydningen av at dette skjer i en samfunnssetting der dette verdsettes – om enn ikke umiddelbart for verken bunnlinje eller aksjekurs så i alle fall i betydningen av å agere som en ansvarlig og langsiktig investor. Slikt går sjelden ubemerket hen, være seg blant partnere, banker, kunder, medarbeidere og øvrig talentsfære.

Tillit som valuta

Forretningslivet tiltrekker seg mange ulike karakterer, slik også i eiendom. Et harmonisk liv som eiendomsinvestor oppnås først og fremst ved å opptre redelig i alle sammenhenger, også der hvor du ser muligheten til å handle annerledes, på en motparts bekostning. En god leveregel vil være å holde seg på armlengdes avstand fra aktører som forklarer… Read more »

Dine viktigste kunder

Vet du hvem som er de beste og mest verdifulle kundene for din eiendomsvirksomhet? Det er kanskje lett å anta at det er de som har signert de største og mest innbringende leiekontraktene, og som dersom de falt bort ville skapt store hull i din prosjektøkonomi. Og kanskje er det helt riktig, iallfall i et kortere tidsperspektiv. Her vil jeg imidlertid slå et slag for en noe mer nyansert tenkning, tilpasset en hverdag som tar inn over seg også et fremtidig kjøpspotensial ved hver enkelt leietaker.