Deltidsstudier

STUDIESTART: 20.-21. AUGUST 2024

Bransjesertifikat i eiendomsinvesteringer for Family Office

Eierskapet til større formuesverdier for familier kan organiseres i et Family Office, som innebærer en felles forvaltning av slike verdier – med mål om å sikre avkastning i tråd med familiens målsetninger. Inkludert i dette ligger gjerne en ambisjon om å sikre at verdier kan overføres til de neste generasjoner samt å unngå interne konflikter knyttet til både eierskap og forvaltning. Slik organisering skjer nå også oftere i tilknytning til familieeide eiendomsinvesteringer, både for virksomheter som er mer rendyrkede innen eiendom samt for de som forholder seg til et bredere investeringsunivers – hvor eiendom er ett av flere investeringsområder.

STUDIESTART: 22.-23. AUGUST 2024

Bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner

Organisasjoner som forvalter eiendomsporteføljer og utvikler alt fra enkeltbygg til nye bydeler har en utstrakt praksis med å organisere disse investeringene i prosjektspesifikke datter- eller søsterselskaper. I eiendomsorganisasjoner er det derfor ikke uvanlig at den samlede virksomheten er fordelt på en rekke juridiske enheter, som alle krever et økende minimum av styrearbeid for å kunne ivareta interessene til aksjonærer, myndigheter, långivere, kunder samt øvrige rettighetshavere.

STUDIESTART: 12.-13. SEPTEMBER 2024

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er vårt bransjenære og ettertraktede etterutdanningsprogram for praktikere i eiendomsorganisasjoner, som jobber – eller ønsker å jobbe – med utleie av næringseiendom. Her får du et helhetlig og pedagogisk sammensatt kompetanseprogram, som tar for seg utleie av næringseiendom fra A til Å.
Bransjestudiet kan tas på deltid, i form av fire tidseffektive undervisningsmoduler á to dager. Du kan selv bestemme rekkefølgen på din gjennomføringen av modulene, og med vår hybride undervisningsplattform kan du nå også selv velge når og hvor du måtte ønske å følge hele eller deler av programmet.

STUDIESTART: 19.-20. SEPTEMBER 2024

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål. 

STUDIESTART: 20.-21. JANUAR 2025

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

De fremste utviklingsaktørene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjoner som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

STUDIESTART: 22.-23. JANUAR 2025

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas. Nye løsninger som co-working og «all inclusive» har endret denne hverdagen betraktelig. Krav til bærekraftig forvaltning og nye digitale verktøy gir også nye muligheter.

DATO 2025 KOMMER

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning samt tilhørende verdiskapning. Studiet gir deg faglig påfyll med praktisk kunnskap, innsikt i lovverket samt forståelse for bransjens krav og utfordringer gjennom erfaringsdeling fra seriøse og etablerte aktører i bransjen. Bransjeutdanningen er designet for å møte de behov og krav som dagens utleiesituasjon stiller.

DATO 2025 KOMMER

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Kompleksiteten i eiendomsbransjen stiller høye krav til økonomifunksjonen – særlig når hverdagen preges av stramme budsjetter, renteendringer, prisendringer fra flere aktører i markedet og en uforutsigbar inntektsside. Dette kompetanseprogrammet gir deg bedre grep om hele verdikjeden med anvendbar kunnskap og dybdeforståelse for eiendomsøkonomi.