Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

Neste modul er 12.–13.mai 2022

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

De fremste utviklingsaktørene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjoner som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

Modul 1: Arealbasert verdiskapning – tidlig fase.
Modul 2: Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere.
Modul 3: Vurdering og håndtering av risiko for utviklingsprosjekter.
Modul 4: Prosjektutvikling og kalkulasjon.
Modul 5 : Fremtidsrettet verdiskapning.

Neste modul er 1.-2.juni 2022

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjens komplekse natur stiller høye krav til CFO og økonomifunksjonen. Samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon gir stadige endringer i marked og rammevilkår. Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi vil gi deg grundig forståelse for hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom til utvikling, løpende forvaltning og avhending av eiendommen. Med dette grunnlaget vil du være i stand til å ta bedre beslutninger basert på solid innsikt og dybdeforståelse i eiendomsøkonomien. Alle temaer vil belyses fra et finansielt, skatte- og avgiftsmessig perspektiv.

Neste modul er 1.-2.juni 2022

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" har endret denne hverdagen betraktelig. Krav til bærekraftig forvaltning og nye digitale verktøy gir også nye muligheter.

Modul 1: Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning.
Modul 2: Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – utleieøkonomi.
Modul 3: Utleiekontrakter – næringseiendom.
Modul 4: Bestillerkompetanse i praksis.
Modul 5: Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning.

Oppstart 1.09.2022

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål. 

Modul 1: Drift av bygg som konkurransefortrinn
Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift
Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse
Modul 4: Overgang fra prosjekt til eiendomsdrift: Organisering, jus og prosesser
Modul 5: Faglig ledelse innen byggdrift

Oppstart 22.09.2022

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Hvordan håndtere de korte leiekontrakters regime? Trenden er kortere leietid, noe som skaper utfordringer for selskaper som ikke er rigget for det. Felleskostandsmodeller, mva ved utleie, hvordan skape attraktive bygg og konsepter, er alle aktuelle problemstillinger og temaer som vi vil sette søkelys på under dette studiet. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: Utleieprosess, marked og –standarder.
Modul 2: Inngåelse, kundeforvaltning og avvikling.
Modul 3: Utleieøkonomi.
Modul 4: Utleieservice.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere