Fordypning

Fordypningskurs innen eiendom

Digital deltakelse

AVVIKLING AV TOMTEFESTE

Verdsettelse av eiendom som er leid bort (festet bort) skiller seg fra alle andre måter å «måle» økonomiske verdier på hva gjelder fast eiendom. Det mest kompliserte av alt er hvordan måle verdier ved avvikling av feste. Skal tomten ryddes eller skal bygningen stå? Hva skal man betale for bygningene?

Digital deltakelse

BYGGEPROSJEKTER FRA START TIL SLUTT

Undervisningen i dette fordypningskurset følger gangen i et byggeprosjekt, og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, endringssystemet og endringshåndtering, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning.

Digital deltakelse

SEKSJONERING FRA A TIL Å

Eiendomsutvikling er et komplekst og utfordrende fagfelt, som krever inngående kunnskap til de ulike offentlig- og privatrettslige sidene, herunder ved seksjonering av fast eiendom. Dette fordypningskurset er utarbeidet for å gi deg en oversikt over seksjoneringsregelverket, med siktemål om å sette deg i stand til å organisere og gjennomføre komplekse utviklingsprosjekter.

11.-12. DESEMBER 2023

EIENDOM FRA A TIL Å

Fordypningskurset vil gi deg en bred forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede, samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

13.DESEMBER 2023

UTBYGGINGSØKONOMI

I utviklings- og utbyggingsprosjekter er god økonomistyring avgjørende for å lykkes. Det er viktig at det fra første stund etableres gode økonomiske modeller tilpasset prosjektets omfang. Det samme gjelder strukturerte prosesser for å avklare hvordan prosjektet skal organiseres med hensyn til inndeling i selskaper og eiendommer, samt organisering med tanke på skatt, mva og finansiering. Fordypningskurset gir en erfaringsbasert gjennomgang av disse temaene, både knyttet til svært store samt mindre eiendomsprosjekter.

22.-23. januar 2024

BÆREKRAFTIG STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING

Profesjonelle eiendomsinvesteringer må forholde seg til et omfattende regelverk, hvor kravene til rapportering og styring skjerpes gjennom ESG–krav, EUs taksonomi samt etterspørsel fra kundene. Innsikt og kompetanse i bærekraftfeltet vil være en suksessfaktor for alle eiendomsorganisasjoner fremover, og vil berøre hele organisasjonen

5.-6. februar 2024

BOLIGUTVIKLING I PRAKSIS

I løpet av to undervisningsdager blir du kjent med muligheter og fallgruver ved boligutvikling, herunder bl.a. i forhold til jus, økonomi og politisk risiko. Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og -investorer, som ønsker et helhetlig perspektiv på utvikling av boligeiendom, samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med eiendomsutviklingsprosjekter.

Neste modul: 12.-13. februar 2024

FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT

Vår årlige fordypningsserie i plan- og bygningsrett er populær blant praktikere i både privat og offentlig sektor. Fordypningsserien gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner – som samlet vil gi deg en verdifull realkompetanse.

26.-28. FEBRUAR 2024

DET ÅRLIGE BYGGESAKSKURSET

Vårt årlige byggesakskurs gir en god innføring i både praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og i byggeteknisk forskrift. Som deltaker vil du få god og systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

4.-5. mars 2024

VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM

Verdivurdering er en del av grunnmuren for næringseiendom. Dette fordypningskurset gir en helhetlig forståelse av økonomiske og finansielle forhold rundt næringseiendom, enten du jobber som investor, långiver. eller rådgiver. Kurset omfatter de fleste forhold innen verdivurdering næringseiendom, herunder de viktigste verdidriverne, metodebruk og risiko for henholdsvis bebygget næringseiendom, utviklingseiendom og spesialeiendom.

6.mars 2024

REGULERING AV EIENDOM

Reguleringsfasen er sentral ved utvikling og eiendom, og er den fasen der man sikrer verdiskapning, gode rammer for prosjektet og mulighet for god gjennomføring. Det er også lett å trå feil i denne fasen og skape utfordringer for gjennomføringsfasen. God kunnskap om reguleringsplaners innhold, verktøy for gjennomføring og lovens plansystem kan gi bedre planprosesser, bedre samarbeid med kommunen og bedre reguleringsplaner.

11.-12. mars 2024

TILSTANDSANALYSE AV BYGNINGER – I PRAKSIS

Fordypningskurset gir inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

18. mars 2024

FORDELING AV KOSTNADER I LEIEFORHOLD

Fordypningskurset vil gi deg påfyll av kunnskap om hvilke kostnader som bør fordeles mellom utleier og leietaker i den daglige driften, og hvordan man kan regulere disse. Fordeling av kostnader knyttet til drift av næringseiendom har stor betydning for utleiers avkastning og for leietakers driftsbudsjett.

19. mars 2024

MERVERDIAVGIFT FOR NÆRINGSEIENDOM

Merverdiavgift er et utfordrende og komplekst fagfelt for mange eiendomsaktører, og MVA for oppføring og drift av næringseiendom representerer store summer for både de næringsdrivende og for Staten. MVA-regelverket oppleves som formalistisk på flere områder, og vi opplever økt fokus på kontrollaktivitet samt spørsmål til avgiftsbehandlingen.

20. mars 2024

MERVERDIAVGIFT FOR EIENDOM – KOMMUNAL SEKTOR

De fleste kommuner er omfattet av både kompensasjonsregelverket og merverdiavgiftsregelverket i sin eiendomsaktivitet. Dette kan være kompliserte regelverk å håndtere korrekt. Det har vært en rekke tvistesaker de siste årene, med betydelige økonomiske krav mellom Skatteetaten og kommuner, knyttet til rett til kompensasjon for MVA og fast eiendom. I vårt årlige fordypningskurs vil vi ta for oss typiske fallgruver samt gjennomgå vesentlige suksesskriterier for en vellykket kommunal MVA-strategi.

9.april 2024

SIKKERHET I EIENDOM: Trusler og tiltak

Utviklingen i trusselbildet de senere årene, både i det fysiske og digitale domenet, har medført at sikkerhet og beredskap står høyt på agendaen for norske virksomheter - helt inn til styrerommene. Egne sektorlovgivninger og den nye Sikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og øker samtidig behovet for virksomhetens kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

10. april 2024

INTEGRERTE TEKNISKE BYGGINSTALLASJONER – BESTE PRAKSIS

Et prosjekt uten feil og mangler og en optimalisert eiendomsdrift krever gode prosesser før, underveis og i etterkant av et prosjekt. I dette fordypningskurset blir vi kjent med «ITB- standarden»

15.-16. april 2024

PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

Senter for eiendomsfag i samarbeid med jurist og eiendomsutvikler Sofia Bjørck i Clemens Eiendom inviterer til vårt årlige todagerskurs om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler. Fordypningen gir innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Fordypningen gir en strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

17. april 2024

KOMMUNALE EIENDOMSSTRATEGIER

Gjennom dette fordypningskurset får du unik innsikt i hvordan du kan hente frem verdiene som ligger i eiendomsporteføljen til offentlige virksomheter. Erfarne foredragsholdere, med bred kompetanse fra både offentlig og privat virksomhet, belyser temaene fra nye vinkler.

29.-30. april 2024

STRATEGI FOR EIENDOMSINVESTERINGER

Vi har gleden av å invitere til et eksklusivt fordypningsprogram om Strategi for eiendomsinvesteringer, i samarbeid med bransjenestoren Andrew Baum, som også er æresprofessor ved University of Oxford.

27. mai 2024

GRUNNEIERSAMARBEID

Eiendoms- og byutvikling fordrer i stadig større grad et samarbeide mellom ulike grunneiere, mellom grunneiere og kommunen og med interessegrupper og naboer. Her er det ikke uvanlig at de ulike aktørene kan ha ulike interesser og kan innebære vesentlig påvirkning på om et utviklingsprosjekt blir gjennomført og hvor vellykket utviklingsprosjektet blir. En gjennomtenkt strategi er derfor nødvendig for å etablere fundamentet for gjennomførbar arealbruk og utviklingsprosjekter. Og hvordan kan gjennomtenkt bruk av de virkemidlene som ligger i Plan og bygningsloven bidra til at man lettere kommer frem til avtaler som bidrar til ønsket utvikling?

3.-4. juni 2024

BRANNSIKKERHET – OVERTAKELSE OG DRIFT

Dette fordypningskurset er et todagers kompetanseprogram innen brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er todelt, hvor dag 1 har fokus på dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen, mens dag 2 fokusere på brannsikkerhet i etablerte bygg.

5.-6. november 2024

SAMSPILL FOR VERDISKAPNING

Fremdeles preges litt for mange våre byggeprosjekter av dårlig samhandling og lav grad av tillit mellom partene – noe som skaper konflikter, dårlige løsninger og uunngåelig resulterer i unødig kostnads- og tidsbruk.

DATO KOMMER 2024

PRAKTISK STYREARBEID – RETTSLIGE RAMMER OG GODE RUTINER

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Wiersholm har gleden av å invitere til vårt årlige styreseminar.

Styreseminaret er praktisk rettet mot utøvere av styrearbeid i norske aksjeselskaper, og egner seg for styremedlemmer samt eiere og ledere i eiendomsorganisasjoner.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere