Logo – Eiendomsfag

Fordypning

Fordypningskurs innen eiendom

31.08.2020

Eiendomsuka 2020

Vi gjentar suksessen med Eiendomsuka, i år med i alt 21 kursprogram – fordelt over 16 halvdagskurs og 5 heldagskurs.

Dette gir deg som deltaker anledning til å skreddersy din egen etterutdanning i løpet av uke 36, som starter mandag 31. august og avsluttes fredag 4. september 2020.

Tradisjonen tro har vi Early Bird-rabatt for alle påmeldinger frem til og med fredag 26. juni 2020.

31.08.2020

Byggeprosjekter fra start til slutt

Undervisningen er basert på boken med samme navn – publisert våren 2019 – og gir en grunnleggende innføring i sentrale entrepriserettslige temaer for praktikere i bransjen, samt nyttige tips basert på foredragsholdernes egne erfaringer.

Kurset følger gangen i et byggeprosjekt og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, grunnforhold, endringer, fristforlengelse mv, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning.

1.09.2020

Regulering av tomter

Reguleringsarbeid står svært sentralt som verdiskapende faktor for eiendomsutviklere. Prosessen er kompleks og styres av et større regelverk som praktiseres ulikt mellom kommuner og mellom ulike saksbehandlere. Viktigheten av å vite hva som er effektivt og rett øker med antall eiendomsprosjekter, og svært mye kan både tjenes og spares ved å forstå lovverket og praktiseringen av denne.

2.09.2020

Merverdiavgift for boligbyggere

Merverdiavgift volder mange eiendomsutviklere hodebry, og dette regimet rammer boligutviklere annerledes enn kontorutviklere. Via denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene for eiendomsutviklere.

3.09.2020

Eplehageutvikling – prinsipper, utfordringer og muligheter

Denne fordypningen henvender seg til mindre eplehageutviklere eller investorer som ønsker å bli det. Videre vil innholdet egne seg for advokater, investorer og finansinstitusjoner om jobber med denne type caser. Undervisningen har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

3.09.2020

Fordeling av kostnader i leieforhold

Fordeling av kostnadene knyttet til drift av næringsbygg mellom utleier og leietaker er et sentralt punkt med hensyn til utleierens avkastning og leietakerens driftsbudsjett. Spørsmål om kostnadsfordeling, herunder om enkeltposter hører inn under felleskostnadene eller ikke, eller om felleskostnadene er korrekt fordelt mellom leietakerne kommer jevnlig opp i kommersielle leieforhold. Tilsvarende gjelder spørsmål knyttet til hvem av partene som skal ta kostnader – om dette er eiers kostnader, eller om leietaker kan belastes for kostnadene utenom leien.

9.09.2020

Merverdiavgift for næringseiendom

Merverdiavgift kan være et utfordrende felt å ferdes i. Via denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene og hvordan unngå disse.
I samarbeid med PwC inviterer vi til dagskurs om merverdiavgift for næringseiendom.

17.09.2020

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Dette kompetanseprogrammet er populært blant praktikere i privat og kommunal sektor, da det gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere og kommunale plan- og bygningsmyndigheter. Med sitt faglig brede nedslagsfelt evner vår undervisningsansvarlig Stein Ness å formidle dette omfattende fagstoffet på en virkelighetsnær måte, til praktisk bruk for deltakerne.

21.09.2020

Eiendom fra A til Å

Senter for eiendomsfag inviterer til Eiendom fra A til Å - vårt årlige introduksjonsprogram om eiendom som virkefelt, gjennomført årlig siden 2014.

Deltakerne skal etter å ha fullført Eiendom fra A til Å ha tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med. Målsettingen er dermed å gjøre deltakerne mer kjent med forretningsområdet eiendom (alle typer), markedene og dets aktører og dynamikk, samt myndighetenes og makroøkonomiens rolle i hvordan markedet fungerer. Herunder skal deltakerne også ha fått en grunnleggende forståelse av plan- og bygningslovens sentrale rolle for all eiendomsvirksomhet med spesielt fokus på planhierarkiet, samt en kort oversikt over andre viktige lover for eiendom. I tillegg vil viktige trender knyttet til eiendom gjennomgås. Dette innenfor områdene miljø, energi, universell utforming, estetikk, arealeffektivisering/ work place management m.m.

21.10.2020

Det årlige byggesakskurset 2020

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Bull inviterer til vårt årlige Byggesakskurs.

Undervisningen forestås av advokat og partner Anders Evjenth fra advokatfirmaet Bull. Evjenth bistår både private, statlige og kommunale virksomheter i saken vedrørende fast eiendom. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, og nåværende praksis har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest.

26.10.2020

Boligutvikling i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Veridian AS inviterer til todagerskurs om Boligutvikling i praksis.

Kurset henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Videre vil kurset være velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom. Kurset har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Kursansvarlig er Johan Berg-Svendsen, daglig leder og partner i Veridian AS. Han suppleres av en rekke bidragsytere fra verdikjeden for boligutvikling.

28.10.2020

Merverdiavgift for eiendom – kommunal sektor

Merverdiavgift for eiendom i kommunal sektor kan være et utfordrende felt å jobbe i. I denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-planlegging. Vi vil dypdykk i relevante problemstillinger som: Hvordan MVA behandling ved delt virksomhet, herunder konsekvenser av sambruk og ikke-bruk? Hva med konkurransebestemmelse? Kravet til økonomisk aktivitet – MVA behandling av kommunale konserthus og idrettsanlegg?

29.10.2020

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2020

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet SANDS inviterer til vårt årlige kurs om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler.

Kurset skal tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

3.11.2020

Endring av fast eiendom – med fokus på kommunens saksbehandling

Dette fordypningstilbudet tar utgangspunkt i forskningen i Leikny Gammelmos doktorgradsprosjekt av 2019, som er utgitt i bokform av Universitetsforlaget 30. april 2020.

Et vedtak om endring av fast eiendom fører til endringer av eiendomsgrensene i marka, og endringene skal registreres i matrikkelen. Sakstypen "endring av fast eiendom" omfatter de søknadspliktige tiltakene i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, for eksempel opprettelse av ny grunneiendom. Gammelmo har undersøkt hvordan norske kommuner utfører saksbehandlingen og setter dette i sammenheng med det formelle rammeverket.

5.11.2020

Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis

Denne fordypningen vil gi inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

25.01.2021

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Senter for eiendomsfag og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har gleden av å invitere til vårt årlige fordypningskurs i praktisk husleierett for næringseiendom.

Dato: 25.-26. januar 2021 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Støttespillere