Fordypning

Fordypningskurs innen eiendom

8.JUNI 2022

FORDELING AV KOSTNADER I LEIEFORHOLD

Fordypningskurset vil gi deg påfyll av kunnskap om hvilke kostnader som bør fordeles mellom utleier og leietaker i den daglige driften, og hvordan man kan regulere disse. Fordeling av kostnader knyttet til drift av næringseiendom har stor betydning for utleiers avkastning og for leietakers driftsbudsjett.

22. - 23. august 2022

BOLIGUTVIKLING I PRAKSIS

Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber innen eiendomsutvikling. Bli kjent med muligheter og fallgruver ved eiendomsutvikling: jus, økonomi og politisk risiko.

29. august 2022 kl 15:00-18:00

PRAKTISK STYREARBEID – RETTSLIGE RAMMER OG GODE RUTINER

Seminaret er praktisk rettet mot utøvere av styrearbeid i norske aksjeselskaper og egner seg for styremedlemmer, ledere, ansatte i eiendomsselskaper, eiendomsinvestorer mv. Det å sitte i ett styret kan være en tidkrevende dokumentmølle, og det er derfor viktig å vite hva man skal gjøre når, hvilke lover og regler som skal overholdes, hvor lang tid prosesser tar m.m.

30.AUGUST 2022

MERVERDIAVGIFT FOR NÆRINGSEIENDOM

Merverdiavgift kan være et utfordrende felt å ferdes i. I denne fordypningen vil det gjennomgås de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene og hvordan unngå disse.

Modul 1 og 2: 26.-27. SEPTEMBER 2022

FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT

Denne fordypningsserien gir en oppdatering og fordypning i aktuelle og praktisk i temaer i plan og byggesaker som krav til infrastruktur, refusjon, ekspropriasjon, utbyggingsavtaler mm. Utarbeidelse av reguleringsplaner og krav til reguleringsbestemmelser blir grundig behandlet med praktiske eksempler.

24.-26. oktober 2022

DET ÅRLIGE BYGGESAKSKURSET

Det årlige byggesakskurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og byggetekniskforskrift. Deltakerne får god, systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

31. oktober 2022

EIENDOM SOM STRATEGISK VIRKEMIDDEL

Sammen med HRP har vi gleden av å invitere til et nytt fordypningskurs om bruk av eiendom som strategisk virkemiddel i offentlig sektor.

3.-4.november 2022

PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet SANDS inviterer til vårt todagerskurs om Praktisk bruk av utbyggingsavtaler. Fordypningen gir innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Fordypningen gir en strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

7.-8. NOVEMBER 2022

TILSTANDSANALYSE AV BYGNINGER – I PRAKSIS

Fordypningskurset gir inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

11. NOVEMBER 2022

SIKKERHET I EIENDOM: Trusler og tiltak

Utviklingen i trusselbildet de senere årene, både i det fysiske og digitale domenet, har medført at sikkerhet og beredskap står høyt på agendaen for norske virksomheter - helt inn til styrerommene. Egne sektorlovgivninger og den nye Sikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og øker samtidig behovet for virksomhetens kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

15. NOVEMBER 2022

MERVERDIAVGIFT FOR EIENDOM – KOMMUNAL SEKTOR

De fleste kommuner er omfattet av både kompensasjonsregelverket og merverdiavgiftsregelverket i sin eiendomsaktivitet. Dette kan være kompliserte regelverk å håndtere korrekt. I denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-planlegging.

24-25 november 2022

BRANNSIKKERHET – OVERTAKELSE OG DRIFT

Fordypningskurset er et todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er todelt, dag 1 har fokus på dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen. Dag 2 fokusere på brannsikkerhet i etablerte bygg.

8.-9. DESEMBER 2022

VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM

Verdivurdering er en del av grunnmuren for næringseiendom. Dette fordypningskurset gir en helhetlig forståelse av økonomiske og finansielle forhold rundt næringseiendom, enten du jobber som investor, långiver. eller rådgiver. Kurset omfatter de fleste forhold innen verdivurdering næringseiendom, herunder de viktigste verdidriverne, metodebruk og risiko for henholdsvis bebygget næringseiendom, utviklingseiendom og spesialeiendom.

E-billett tilgjengelig, ny dato kommer

PRAKTISK HUSLEIERETT FOR NÆRINGSEIENDOM

Fordypningskurset er spesifikt rettet mot praktikernes behov i hverdagen, og gir deg anvendbar kunnskap med faglig dybde. Fordypningen er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

E-billett tilgjengelig, ny dato kommer

EIENDOM FRA A TIL Å

Fordypningskurset vil gi deg en bred forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede, samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

Dato kommer

PROSJEKTLEDELSE FOR PROSJEKTEIERE

Fordypningskurset vil ta for seg prosjekteierperspektivet. Prosjekteiere har fått mye oppmerksomhet i prosjektledelsesmiljøene de senere ti-årene. Men fortsatt sett med den operative prosjektledelsen som utgangspunkt. Da er prosjekteieren en av mange interessenter. Det er på tide vi i stedet ser på prosjekter som et verktøy for prosjekteiere, fra prosjekteieres ståsted.

E-BILLETT TILGJENGELIG, NY DATO KOMMER

STRATEGI FOR EIENDOMSINVESTERINGER

Vi har gleden av å invitere til et eksklusivt fordypningsprogram om Strategi for eiendomsinvesteringer, i samarbeid med bransjenestoren Andrew Baum, som nylig ble utnevnt som æresprofessor ved University of Oxford.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere