Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål.

Beskrivelse

Dette lærer du

Studiet vil gjøre deltakerne bedre rustet og tryggere på å iverksette tiltak, gjøre analyser, dokumentere og å utvikle gode driftsplaner. Kompetanse er nøkkelen til effektiv drift av bygg, som igjen er et strategisk verktøy for å nå virksomhetens mål. Byggdrifteren er utleiers og driftsorganisasjonens ansikt utad, og i møte med stadig mer kompetente leietakere er det essensielt at denne fagpersonen er oppdatert på løsninger og muligheter som eksisterer i markedet. Det er samtidig avgjørende at de beslutninger som tas er både faktabaserte og dokumenterte. Med økt kompetanse vil man kunne fokusere på risikobasert drift, slik at man nærmer seg en optimalisert og bærekraftig drift av bygg og eiendom.

Dette deltidsstudiet passer for

Bransjeutdanningen er velegnet for teknisk sjef, driftssjef, teknisk forvalter, miljøkoordinator, energirådgiver, miljørådgiver, driftsansvarlig, byggdrifter og driftstekniker. Et kompetanseløft i bygg- og eiendomsdrift vil være verdifullt både for nybegynnere og erfarne, og gir en flott mulighet til å bygge nettverk i bransjen.

Moduler:

Modul 1 – Drift av bygg som konkurransefortrinn (bærekraft):

19.-20. september 2024, kl. 09:00-16:00

Modul 2 – Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift (digitalisering):

24.-25. oktober 2024, kl. 09:00-16:00

Modul 3 – Byggdrifterens bestillerkompetanse:

14.-15. november 2024, kl. 09:00-16:00

Modul 4 – Overgang fra prosjekt til eiendomsdrift: Organisering, jus og prosesser:

5.-6. desember 2024, kl. 09:00-16:00

Modul 5 – Faglig ledelse innen byggdrift:

9.-10. januar 2025, kl. 09:00-16:00

Fleksibel gjennomføring

Du kan følge undervisningen fysisk i våre lokaler, via livestream eller med tilgang til redigert opptak i etterkant med vår E-billett. Du velger selv det som passer best, og du kan variere hvordan du følger undervisningen på ditt studieløp. Dersom du ønsker å kombinere fysisk og digital deltakelse, velger du fysisk oppmøte med ønsket lokasjon, som deltakelsesform ved påmelding. Det blir servert lunsj og muligheten til å møte bransjekollegaer når du følger undervisningen i våre lokaler.

Sted

Oslo: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Stavanger: ARK – Site 4016, Auglendsmyrå 11-15

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en spesialist for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som løses i grupper.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Hver modul avsluttes med en kompetansetest, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift. Tidligere gjennomføringer har hatt følgende bidragsytere: Integra, Grønn byggallianse, 6Cst, Oslobygg, NMBU, Oslo Universitetssykehus, I4Technology, Cirius, SIO, GK, Malling & Co m.fl.

Antallsbegrensning

Ja. Maksimalt fem deltagere pr organisasjon. Ta kontakt ved ønske om bedriftsintern gjennomføring.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Tilleggsinformasjon

Sted

Oslo, Stavanger

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

  • Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo eller i Stavanger, alle fra kl 09:00 til 16:00. Velg mellom fysisk oppmøte, e-billett eller live digitalt.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift.
  • Spesialister fra utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Meld deg på:

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Opprinnelig pris var: kr 72 500.Nåværende pris er: kr 65 250.

Modul 1: Drift av bygg som konkurransefortrinn (bærekraft)

I kompetanseprogrammets første modul er vi opptatt av byggdrifterens styringsdokument i kombinasjon med FNs bærekraftsmål, og hva disse betyr for byggdrift. Vi gjennomgår terminologien og begrepsbruken for miljø og bærekraft i tillegg til utvalgte merkeordninger og -systemer, herunder for energi-, kvalitets- og miljøsertifisering. Øvrige temaer som vil bli omhandlet er bl.a. sirkulære bygg, krav til grønn eiendomsdrift, LCC, drift i forhold til vernekrav, samt endringer i TEK og krav til inneklima. Videre tar vi for oss sikkerhet i bygg som en vesentlig leveranse, gitt de reelle farer som knytter seg til datasikkerhet i kombinasjon med negativ påvirkning av driftssystemer gjennom ytre trusler.

Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift (digitalisering)

I denne modulen vurderer vi byggdrifterens systemmessige verktøykasse, som også rommer innsikt og data for effektiv byggdrift. I tillegg ser vi på hvordan bruk av styringspanel kan bidra til bedre oversikt og lønnsomhet. Deltemaer som vil bli omhandlet i denne modulen er teknisk avanserte anlegg, kognitivt smarte bygg, datafangst og muligheter i hverdagen, energitariffer og tilhørende måling, herunder også muligheter og utfordringer med AMS og internmåling. Videre ser vi nærmere på økt digitalisering innen eiendomsdrift samt ulike tekniske analyser og verdiskapende tiltak.

Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse

I denne modulen fokuserer vi på byggdrifterens bestillerkompetanse. Fagområdet eiendomsdrift representerer ofte store bygningsmessige investeringer, som er vesentlige for at virksomheten skal kunne optimalisere egen eiendomsdrift samt sikre kvalitet og forutsigbarhet – internt så vel som overfor kunder og leverandører. I denne modulen vil vi se nærmere på sourcingmodeller (SLA), innkjøps- og entreprisekontrakter, energisparekontrakter, praktisk bruk av driftssentraler samt morgendagens tjenesteplattform for inneklima. Også strategisk innkjøpsmakt for eiendomsorganisasjoner vil bli omhandlet.

Modul 4: Overgang fra prosjekt til eiendomsdrift: Organisering, jus og prosesser

Overgangen fra byggproduksjon til drift av bygg er en kritisk fase for både prosjektet, eieren, byggdrifteren og brukerne. Her finner vi mange fallgruver, hvor ulike fagområder skal smelte sammen til et helhetlig driftsperspektiv. I denne modulen gjennomgår vi prosesser i overgangen fra prosjekt til service drift. Vi ser på beste praksis innen prosjektgjennomføring og bygningsautomatisering, ITB-prosess, idriftsettelse og prøvedrift, ulike driftsstrategier og kritiske faser i prosjektet, samt effektiv og riktig håndtering av reklamasjoner, foreldelse og konflikter.

Modul 5: Faglig ledelse innen byggdrift

For å kunne lede drift av bygg og eiendom må organisasjonen forholde seg til en rekke krav og forventninger innenfor ulike fagområder. I denne modulen ser vi nærmere på fagansvaret, enten man opererer som gårdeier, tiltakshaver, byggherre eller utleier. De ansvarlige for eiendom kan ha mange navn, roller og ulike ansvarsområder.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!