Logo – Eiendomsfag

Fordypning

Fordypningskurs innen eiendom

Oppstart 31.08.2020

Eiendomsuka 2020

Vi gjentar suksessen med Eiendomsuka, i år med i alt 21 kursprogram – fordelt over 16 halvdagskurs og 5 heldagskurs.

Dette gir deg som deltaker anledning til å skreddersy din egen etterutdanning i løpet av uke 36, som starter mandag 31. august og avsluttes fredag 4. september 2020.

Oppstart 31.08.2020

Byggeprosjekter fra start til slutt

Kurset følger gangen i et byggeprosjekt og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, grunnforhold, endringer, fristforlengelse mv, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning.

Oppstart 1.09.2020

Regulering av tomter

Reguleringsarbeid står svært sentralt som verdiskapende faktor for eiendomsutviklere. Prosessen er kompleks og styres av et større regelverk som praktiseres ulikt mellom kommuner og mellom ulike saksbehandlere. Viktigheten av å vite hva som er effektivt og rett øker med antall eiendomsprosjekter, og svært mye kan både tjenes og spares ved å forstå lovverket og praktiseringen av denne.

Oppstart 2.09.2020

Merverdiavgift for boligbyggere

Merverdiavgift volder mange eiendomsutviklere hodebry, og dette regimet rammer boligutviklere annerledes enn kontorutviklere. Via denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene for eiendomsutviklere.

Oppstart 3.09.2020

Eplehageutvikling – prinsipper, utfordringer og muligheter

Denne fordypningen henvender seg til mindre eplehageutviklere eller investorer som ønsker å bli det. Videre vil innholdet egne seg for advokater, investorer og finansinstitusjoner om jobber med denne type caser. Undervisningen har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Oppstart 3.09.2020

Fordeling av kostnader i leieforhold

Fordeling av kostnadene knyttet til drift av næringsbygg mellom utleier og leietaker er et sentralt punkt med hensyn til utleierens avkastning og leietakerens driftsbudsjett. Spørsmål om kostnadsfordeling, herunder om enkeltposter hører inn under felleskostnadene eller ikke, eller om felleskostnadene er korrekt fordelt mellom leietakerne kommer jevnlig opp i kommersielle leieforhold. Tilsvarende gjelder spørsmål knyttet til hvem av partene som skal ta kostnader – om dette er eiers kostnader, eller om leietaker kan belastes for kostnadene utenom leien.

Oppstart 9.09.2020

Merverdiavgift for næringseiendom

Merverdiavgift kan være et utfordrende felt å ferdes i. Via denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene og hvordan unngå disse.

Oppstart 17.09.2020

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Dette kompetanseprogrammet er populært blant praktikere i privat og kommunal sektor, da det gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner.

Oppstart 21.09.2020

Eiendom fra A til Å

Deltakerne skal etter å ha fullført Eiendom fra A til Å ha tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

Oppstart 21.10.2020

Det årlige byggesakskurset 2020

Kurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og TEK 17. Deltakerne får god, systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

Oppstart 26.10.2020

Boligutvikling i praksis

Kurset henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Videre vil kurset være velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom. Kurset har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Oppstart 28.10.2020

Merverdiavgift for eiendom – kommunal sektor

Merverdiavgift for eiendom i kommunal sektor kan være et utfordrende felt å jobbe i. I denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-planlegging.

Oppstart 29.10.2020

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2020

Kurset skal tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen.

Oppstart 3.11.2020

Endring av fast eiendom – med fokus på kommunens saksbehandling

Et vedtak om endring av fast eiendom fører til endringer av eiendomsgrensene i marka, og endringene skal registreres i matrikkelen. Sakstypen "endring av fast eiendom" omfatter de søknadspliktige tiltakene i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, for eksempel opprettelse av ny grunneiendom.

Oppstart 5.11.2020

Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis

Denne fordypningen vil gi inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

Oppstart 17.11.2020

Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til vårt todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet.

Det faglige programinnholdet er todelt:

1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.
Tid: 17.-18. november 2020 kl 09:00-16:00.

Oppstart 25.01.2021

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere