Fordypning

Fordypningskurs innen eiendom

Gjennomført - tilgjengelig som e-billett

Fordeling av kostnader i leieforhold

Fordeling av kostnadene knyttet til drift av næringsbygg mellom utleier og leietaker er et sentralt punkt med hensyn til utleierens avkastning og leietakerens driftsbudsjett. Spørsmål om kostnadsfordeling, herunder om enkeltposter hører inn under felleskostnadene eller ikke, eller om felleskostnadene er korrekt fordelt mellom leietakerne kommer jevnlig opp i kommersielle leieforhold. Tilsvarende gjelder spørsmål knyttet til hvem av partene som skal ta kostnader – om dette er eiers kostnader, eller om leietaker kan belastes for kostnadene utenom leien.

15.-17. november 2021

Det årlige Byggesakskurset

Det årlige byggesakskurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og byggetekniskforskrift. Deltakerne får god, systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

Oppstart 17.01.2022

Strategi for eiendomsinvesteringer

Senter for eiendomsfag har gleden av å invitere til et eksklusivt fordypningsprogram om Strategi for eiendomsinvesteringer, i samarbeid med Andrew Baum, Emeritus Professor fra University of Oxford.

Andrew har tilbrakt sitt yrkesliv i både eiendomsbransjen og i akademia, hvor han har utviklet en genuin ekspertise innen eiendomsfond, proptech og internasjonale eiendomsinvesteringer. Han er styreleder for eiendomsfondet Newcore Capital Management, i tillegg til å være rådgiver for en rekke eiendomsorganisasjoner. Baum er også forfatter og medforfatter av en rekke læreboker, som samlet har solgt i mer enn 60.000 eksemplarer. Herunder kan særlig nevnes den 2.utgaven av "Real Estate Investment and Finance: Strategier, Structures, Decisions", som ble utgitt ultimo 2020.

24.-25. januar 2022

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Dette fordypningskurset er spesifikt rettet mot praktikernes behov i hverdagen, og gir deg anvendbar kunnskap med faglig dybde. Fordypningen er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

31. januar- 1. februar 2022

Boligutvikling i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Veridian AS inviterer til todagers fordypning om Boligutvikling i praksis.
Fordypningen egner seg for eiendomsutviklere og investorer, og vil også være velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom. Innholdet har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Oppstart 3.02.2022

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Dette kompetanseprogrammet er populært blant praktikere i privat og kommunal sektor, da det gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner.

Du kan også følge undervisningen live digitalt, om du velger dette påmeldingsalternativet.

Oppstart 7.02.2022

Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til vårt todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er todelt:

Dag 1: Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
Dag 2: Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Oppstart 14.02.2022

Praktisk styrearbeid – rettslige rammer og gode rutiner

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Wiersholm inviterer til vårt årlige styreseminar for eiendomssektoren.

Oppstart 15.02.2022

Prosjektledelse for prosjekteiere

Prosjektledelse handler om å styre den operative gjennomføringen av prosjektoppgaver. Men hva med bestilleren som skal ha oppgaven gjennomført?

Prosjekteiere har fått mye oppmerksomhet i prosjektledelsesmiljøene de senere ti-årene. Men fortsatt sett med den operative prosjektledelsen som utgangspunkt. Da er prosjekteieren en av mange interessenter. Det er på tide vi i stedet ser på prosjekter som et verktøy for prosjekteiere, fra prosjekteieres ståsted. Kurset vil ta for seg hva et prosjekteierperspektiv innebærer og hvordan aktuelle retninger innenfor profesjonell prosjektvirksomhet håndterer prosjekteierperspektivet.

14.-15.mars 2022

Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med BER inviterer til vårt todagerskurs om Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis. Denne fordypningen vil gi inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

25.-26.april 2022

Eiendom fra A til Å

Etter å ha fullført Eiendom fra A til Å vil du få en bred forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede, samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere