Fordypning

Fordypningskurs innen eiendom

Oppstart 25.04.2024

HOVEDSAMLINGEN 2024

Senter for eiendomsfag har gleden av å invitere medlemmene i våre ledernettverk til Hovedsamlingen 2024 – vår nasjonale ledersamling.

21. mai 2024

SEKSJONERING FRA A TIL Å

Eiendomsutvikling er et komplekst og utfordrende fagfelt, som krever inngående kunnskap til de ulike offentlig- og privatrettslige sidene, herunder ved seksjonering av fast eiendom. Dette fordypningskurset er utarbeidet for å gi deg en oversikt over seksjoneringsregelverket, med siktemål om å sette deg i stand til å organisere og gjennomføre komplekse utviklingsprosjekter.

27. mai 2024

GRUNNEIERSAMARBEID

Oppnå vellykkede utviklingsprosjekter med riktig regulering av et grunneiersamarbeid. Lær hvordan samarbeid mellom grunneiere og utviklere kan effektivisere prosessen, redusere kostnader og maksimere resultatene. Få innsikt i riktig regulering, juridiske virkemidler og strategier for å unngå mulige fallgruver.

28. mai 2024

BYGGEPROSJEKTER FRA START TIL SLUTT

Undervisningen i dette fordypningskurset følger gangen i et byggeprosjekt, og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, endringssystemet og endringshåndtering, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning.

29. mai 2024

UTBYGGINGSØKONOMI

I utviklings- og utbyggingsprosjekter er god økonomistyring avgjørende for å lykkes. Det er viktig at det fra første stund etableres gode økonomiske modeller tilpasset prosjektets omfang. Det samme gjelder strukturerte prosesser for å avklare hvordan prosjektet skal organiseres med hensyn til inndeling i selskaper og eiendommer, samt organisering med tanke på skatt, mva og finansiering. Fordypningskurset gir en erfaringsbasert gjennomgang av disse temaene, både knyttet til svært store samt mindre eiendomsprosjekter.

3.-4. juni 2024

BRANNSIKKERHET – OVERTAKELSE OG DRIFT

Å ivareta brannsikkerhet i bygg gjennom de ulike fasene riktig blir stadig mer komplekst. Alle virksomheter har krav som må etterleves. Hvilke krav stiller lovverket og hvordan ivareta dette riktig og effektivt?

12.-13. juni 2024

TILSTANDSANALYSE AV BYGNINGER – I PRAKSIS

Fordypningskurset gir inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

30. august 2024

SIKKERHET I EIENDOM: Trusler og tiltak

Den dystre utviklingen i trusselbildet over de siste årene har gjort sikkerhet og beredskap til nøkkeltemaer for norske bedrifter - helt inn til styrerommene. Stadig nye sektorlovgivninger, sikkerhetsloven og den kommende digitalsikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og behovet for kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

9.-10. september 2024

BÆREKRAFTIG STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING

Profesjonelle eiendomsinvesteringer må forholde seg til et omfattende regelverk, hvor kravene til rapportering og styring skjerpes gjennom ESG–krav, EUs taksonomi samt etterspørsel fra kundene. Innsikt og kompetanse i bærekraftfeltet vil være en suksessfaktor for alle eiendomsorganisasjoner fremover, og vil berøre hele organisasjonen

11. september 2024

MERVERDIAVGIFT FOR NÆRINGSEIENDOM

Merverdiavgift er et utfordrende og komplekst fagfelt for mange eiendomsaktører, og MVA for oppføring og drift av næringseiendom representerer store summer for både de næringsdrivende og for Staten. MVA-regelverket oppleves som formalistisk på flere områder, og vi opplever økt fokus på kontrollaktivitet samt spørsmål til avgiftsbehandlingen.

23. september 2024

MERVERDIAVGIFT FOR EIENDOM – KOMMUNAL SEKTOR

De fleste kommuner er underlagt både kompensasjonsregelverket og merverdiavgiftsregelverket i sin eiendomsaktivitet. Disse regelsettene kan representere komplekse juridiske strukturer som krever nøye håndtering. De siste årene har vært preget av flere tvistesaker mellom Skatteetaten og kommunene, med betydelige økonomiske krav knyttet til retten til kompensasjon for merverdiavgift og fast eiendom. I vårt årlige fordypningskurs vil vi undersøke typiske utfordringer og nøkkelfaktorer for å oppnå suksess i utviklingen av en effektiv kommunal MVA-strategi.

Modul 1 og 2: 26.-27. september 2024

FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT

Vår årlige fordypningsserie i plan- og bygningsrett er populær blant praktikere i både privat og offentlig sektor. Fordypningsserien gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner – som samlet vil gi deg en verdifull realkompetanse.

16. oktober 2024

REGULERING AV EIENDOM

Reguleringsfasen er sentral ved utvikling og eiendom, og er den fasen der man sikrer verdiskapning, gode rammer for prosjektet og mulighet for god gjennomføring. Det er også lett å trå feil i denne fasen og skape utfordringer for gjennomføringsfasen. God kunnskap om reguleringsplaners innhold, verktøy for gjennomføring og lovens plansystem kan gi bedre planprosesser, bedre samarbeid med kommunen og bedre reguleringsplaner.

21.-23. oktober 2024

DET ÅRLIGE BYGGESAKSKURSET

Vårt årlige byggesakskurs gir en god innføring i både praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og i byggeteknisk forskrift. Som deltaker vil du få god og systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

28. oktober 2024

KOMMUNALE EIENDOMSSTRATEGIER

Gjennom dette fordypningskurset får du unik innsikt i hvordan du kan hente frem verdiene som ligger i eiendomsporteføljen til offentlige virksomheter. Erfarne foredragsholdere, med bred kompetanse fra både offentlig og privat virksomhet, belyser temaene fra nye vinkler.

5.-6. november 2024

SAMSPILL FOR VERDISKAPNING

Fremdeles preges litt for mange våre byggeprosjekter av dårlig samhandling og lav grad av tillit mellom partene – noe som skaper konflikter, dårlige løsninger og uunngåelig resulterer i unødig kostnads- og tidsbruk.

11. november 2024

FORDELING AV KOSTNADER I LEIEFORHOLD

Fordypningskurset vil gi deg påfyll av kunnskap om hvilke kostnader som bør fordeles mellom utleier og leietaker i den daglige driften, og hvordan man kan regulere disse. Fordeling av kostnader knyttet til drift av næringseiendom har stor betydning for utleiers avkastning og for leietakers driftsbudsjett.

12.-13. november 2024

PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

Utforsk utbyggingsavtalens potensial for å optimalisere prosjektgjennomføringen! Oppnå suksess i eiendomsutviklingen gjennom grundig innsikt og praktiske verktøy. Med bransjens økende krav til effektiv og god bruk av utbyggingsavtaler er det viktig med grundig kjennskap til regelverket og avtalens fulle potensial. Med stadige endringer i lovgivningen og en nyetablert Norsk Standard for utbyggingsavtaler, er det avgjørende for både kommuner og utviklere å holde seg oppdatert.

28.-29. november 2024

VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM

Verdivurdering er en del av grunnmuren for næringseiendom. Dette fordypningskurset gir en helhetlig forståelse av økonomiske og finansielle forhold rundt næringseiendom, enten du jobber som investor, långiver. eller rådgiver. Kurset omfatter de fleste forhold innen verdivurdering næringseiendom, herunder de viktigste verdidriverne, metodebruk og risiko for henholdsvis bebygget næringseiendom, utviklingseiendom og spesialeiendom.

2.-3. desember 2024| Ingen ledige plasser

BOLIGUTVIKLING I PRAKSIS

I løpet av to undervisningsdager blir du kjent med muligheter og fallgruver ved boligutvikling, herunder bl.a. i forhold til jus, økonomi og politisk risiko. Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og -investorer, som ønsker et helhetlig perspektiv på utvikling av boligeiendom, samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med eiendomsutviklingsprosjekter.

9.-10. desember 2024

EIENDOM FRA A TIL Å

Fordypningskurset vil gi deg en bred forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede, samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

Dato kommer

STRATEGI FOR EIENDOMSINVESTERINGER

Vi har gleden av å invitere til et eksklusivt fordypningsprogram om Strategi for eiendomsinvesteringer, i samarbeid med bransjenestoren Andrew Baum, som også er æresprofessor ved University of Oxford.

DATO KOMMER 2024

PRAKTISK STYREARBEID – RETTSLIGE RAMMER OG GODE RUTINER

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Wiersholm har gleden av å invitere til vårt årlige styreseminar.

Styreseminaret er praktisk rettet mot utøvere av styrearbeid i norske aksjeselskaper, og egner seg for styremedlemmer samt eiere og ledere i eiendomsorganisasjoner.

Dato Kommer

FESTEKONTRAKTER

Festet eiendom er ofte sammensatt og presenterer typisk komplekse utfordringer for ulike aktører, inkludert festere, bortfestere, långivere og rådgivere. I dette fordypningskurset får du kunnskap som gjør deg i stand til å unngå unødvendig usikkerhet, frustrasjon og konflikt mellom partene. Fordypningskurset tar for seg alle sentrale aspekter ved festeeiendom, fra inngåelse av festekontrakter og regulering av festeavgifter, til innløsningsprosesser, verdivurdering og avvikling av festeforholdet. Gjennom dette fordypningskurset vil du oppnå en dypere forståelse og økt kompetanse som gjør deg mer effektiv og trygg i arbeidet relatert til festekontrakter.

Dato kommer

INTEGRERTE TEKNISKE BYGGINSTALLASJONER – BESTE PRAKSIS

Et prosjekt uten feil og mangler og en optimalisert eiendomsdrift krever gode prosesser før, underveis og i etterkant av et prosjekt. I dette fordypningskurset blir vi kjent med «ITB- standarden»

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere