Digitalt kompetansenettverk for økonomisjefer

Senter for eiendomsfag etablerer et digitalt kompetansenettverk for økonomisjefer i private eiendomsorganisasjoner

Formålet med nettverket er å fasilitere kunnskapsdeling på tvers av virksomheter, i et tidseffektivt og stedsuavhengig format.

Fasilitator for nettverket 

Fasilitator er Line Herdal, som er direktør og advokat i Advokatfirmaet PwC AS, med fagansvaret for Eiendom, entreprise og kontraktsrett. Se nærmere presentasjon av Line nedenfor.

Fagsamlingene skal bidra til at økonomisjefer i private eiendomsorganisasjoner holder seg oppdatert, får utvekslet erfaringer og bedret sin egen forståelse og arbeidsmetoder. Deltakernes samlede kompetanse og erfaring vil være et vesentlig fundament for samlingene. Temaene vil bli belyst gjennom felles diskusjoner og innspill til deltakernes konkrete utfordringer, problemstillinger og arbeidsoppgaver. Nettverket skal bidra til bedre kvalitet og effektivitet i deltakernes arbeidshverdag, gjennom utveksling av idéer og erfaringer rettet mot konkrete oppgaver.

Aktuelle temaer

Oversikten nedenfor gjengir et utvalg temaer som det kan være aktuelt å omhandle i nettverket over tid, og som vi vil be nettverksdeltakerne om å prioritere og komme med innspill til:

 1. Hensiktsmessig organisering av eiendomsportefølje og hva slags økonomiske og juridiske konsekvenser dette vil ha?
 2. Opprettelse av utbygger- og eiendomsselskaper- forhold man bør tenke på
 3. Styrearbeid og budsjettstyring i eiendomsselskaper
 4. Planlegging og oppstart av byggeprosjekt – hvordan få til et vellykket prosjekt med god flyt
 5. ESG (bærekraft) med særlig fokus på gammel eiendomsmasse og grønn finansiering
 6. MVA ved oppføring og bruk av fast eiendom – fradragsretten og hensiktsmessig seksjonering samt  muligheter for forhåndsregistrering/fellesregistrering for å oppnå likviditetsmessige fordeler?
 7. Forhold i plan- og bygningslovgivningen
 8. Leieforhold i næring
 9. Vedlikeholdsansvar i leieforhold
 10. Justeringsforpliktelser for merverdiavgift (særlig viktig i reorganiseringer)
 11. Valg av entrepriseform ved byggeprosjekter
 12. Oppfølging av kontraktsforholdet, herunder betalings- og fremdriftsplan
 13. Kontraktsrett i et nøtteskall
 14. Kontraktsutarbeidelse og forhandlinger med entreprenør
 15. Kontraktsforståelse og eventuell tvistehåndtering
 16. Offentlige anskaffelser i et nøtteskall

Deltakerne i nettverket vil også bli invitert til å komme med egne forslag til temaer som ønskes tatt opp. Det kan også være aktuelt å be deltakerne holde innlegg om temaer, arbeidsmetoder og konkrete løsninger. Dette vil selvfølgelig være frivillig.

Struktur for fagsamlingene

 • Presentasjon av tema for fagsamlingen
 • Innlegg fra fagressurser, med tid til spørsmål og kommentarer
 • Felles drøfting i grupper om temaet / problemstillingen

Vi kommer til å bruke Teams eller lignende programvare, slik at spørsmål kan stilles både via chat og direkte til innlederne. Samlingene vil bli holdt digitalt. Når det blir mulig å møtes fysisk igjen, vil det bli vurdert å gjennomføre én av samlingene som en kombinasjon av fysisk og digitalt møte.

Datoer

Oppstart høsten 2021. Datoer velges i samråd med de første medlemmene.

Se også nærmere presentasjon av nettverkets fasilitator, Line Herdal, nedenfor.

 

Innmelding i digitalt kompetansenettverk for økonomisjefer

 • Hidden
 • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Presentasjon av nettverksfasilitator Line Herdal

Line Herdal jobber som direktør og advokat i Advokatfirmaet PwC AS, hvor hun har fagansvaret for Eiendom, entreprise og kontraktsrett. Etter mer enn 18 år som advokat og juridisk direktør, besitter hun en bred kompetanse innen eiendomsfaget. Line har i en årrekke jobbet som konsernadvokat for Skandinavias største entreprenør- og eiendomsselskap, Veidekke ASA, samt som juridisk direktør for en av landets største byggentreprenører, Betonmast AS. Hun har vært rådgiver for konsernledelsen, samt underliggende fagavdelinger i selskapene, i tillegg til å yte bistand direkte ute i pågående utviklings- og byggeprosjekter. Fagområdene har bla. omfattet entrepriserett, fast eiendom, tingsrett, offentlige anskaffelser, kontraktsrett og selskapsrett (kjøp & salg av eiendomsselskaper). Hun har også jobbet på oppdragsgiver- og byggherresiden, ved Oslo universitetssykehus HF og i forsvarets eiendomsselskap, Forsvarsbygg. Hun har bistått med løpende rådgivning innen offentlige anskaffelser, EØS-regelverk, kjøp og salg av eiendom/tomter, grunnerverv, prosjektutvikling, rådgivningsavtaler, utarbeidelse av kontrakter og generell tvistehåndtering.

Støttespillere