Logo – Eiendomsfag

Eiendomsuka 2020

Vi gjentar suksessen med Eiendomsuka, i år med i alt 21 kursprogram – fordelt over 16 halvdagskurs  og 5 heldagskurs. Dette gir deg som deltaker anledning til å skreddersy din egen etterutdanning i løpet av uke 36, som starter mandag 31. august og avsluttes fredag 4. september 2020.

Deltakeravgift er som følger:

  • kr 2.750,- for halvdagskurs
  • kr 5.500,- for heldagskurs

Deltakeravgift er fritatt for mva som undervisning. Lunsj og elektronisk foilsett inngår i deltakeravgiften.

Nytt av året er at all undervisningen også tas opp på video, som distribueres til deltakerne. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta, vil du allikevel få tilgang til den samme kunnskapen.

All undervisning foregår i vårt kompetansesenter i Klingenberggata 4 i Oslo sentrum samt i undervisningslokaler i nabobygg.

Av hensyn til gjeldende retningslinjer fra FHI har vi innført en antallsbegrensning pr kurs, med 30 deltakere som øvre grense. Vi har dermed lagt oss på en linje som er strengere enn det FHI opererer med, som er inntil 50 personer. Se arrangementsregler her.

Vel møtt til kompetansepåfyll!

Velg kurs, og gå til på melding:

Mandag 31. august 2020

09.00 – 12.00: Lokalpolitikk og planprosesser – risikohåndtering

Politisk risiko og reguleringsrisiko er to av flere risikoelementer i eiendomsutvikling. Det som skiller disse fra markedsrisiko, finansieringsrisiko, entrepriserisiko, mv. er at de ofte er av typen «enten-eller». Derfor er politisk risiko og reguleringsrisiko bl.a. vanskelig håndterbart i kostnadskalkyler. Kurset gir en overordnet innsikt i hva disse risikoelementene består av, og noen gode råd med på veien for å håndtere dem.

Undervisningsansvarlig er dr.scient. Terje Holsen, førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: De kommunale planprosessene – lær dem ordentlig!

Kurset er et grunnleggende, men ikke elementært, kurs i hvilke prosesser og aktører som er knyttet til utforming og beslutning av arealplaner (kommuneplanens arealdel, områdeplan og detaljplaner). Hvilke rammer gjelder for utvikling av disse, hvem kan ta initiativ eller gi sin mening når (og hvordan), hvilke vekt legges på de ulike aktørers innspill, og hvem kan binde opp kommunens holdning i sakene?

Undervisningsansvarlig er dr.scient. Terje Holsen, førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.


Pris: 2750,-

09.00 – 15.30: Fordeling av kostnader i leieforhold

Fordeling av kostnadene knyttet til drift av næringsbygg mellom utleier og leietaker er et sentralt punkt med hensyn til utleierens avkastning og leietakerens driftsbudsjett. Spørsmål om kostnadsfordeling, herunder om enkeltposter hører inn under felleskostnadene eller ikke, eller om felleskostnadene er korrekt fordelt mellom leietakerne kommer jevnlig opp i kommersielle leieforhold. Tilsvarende gjelder spørsmål knyttet til hvem av partene som skal ta kostnader – om dette er eiers kostnader, eller om leietaker kan belastes for kostnadene utenom leien.

I dette fordypningsprogrammet vil foredragsholderne gjennomgå både grunnleggende og mer spesialiserte problemstillinger knyttet til kostnadsfordeling. Blant annet regulering, beregning og håndtering av felleskostnader, sentrale problemstillinger og grensesnitt knyttet til eierkostnadene, herunder vedlikeholdsplikten i leieavtalen. Det vil også bli satt av tid til en overordnet gjennomgåelse og sammenstilling av ulike typer leieavtaler med sikte på å illustrere hvordan valg av «type» leieavtale kan påvirke kostnadsfordelingen mellom partene

Formålet med foredragsrekken er å gi kursdeltakerne innsikt i og kunnskap om hvilke forhold og avtalevilkår som er sentrale for å vurdere kostnadsfordelingen mellom utleier og leietaker, og derved å gi kursdeltakerne bedre forutsetninger for å innlede kommersielle forhandlinger om nye leieforhold.

Videre vil foredragsrekken kunne tilføre kursdeltakerne kompetanse i håndteringen av felleskostnadene, både med hensyn til avtaleregulering, budsjettering, fordeling og regnskapsførsel. Foredragsrekken vil i tillegg gi kursdeltakerne en rekke tips og innspill til hvordan nye leieavtaler bør utformes og hvordan inngåtte leieavtaler skal forstås med sikte på fordeling av kostnader og felleskostnader.

Undervisningsansvarlige er advokat Gøran Mjelde Aarvik og advokat Aage Kolderup Michelsen, begge fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.


Pris: 5500,-

09.00 – 15.30: Byggeprosjekter fra start til slutt

Kurset følger gangen i et byggeprosjekt og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, grunnforhold, endringer, fristforlengelse mv, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning.

Innhold: Oversikt over involverte parter, standardkontraktene og prosjektgjennomføringen. Kontraktsinngåelse. Vederlagsformat. Kontraktsobjektet. Back-to-back. Kontraktsoppfølging. Endringer: Systemer og endringshåndtering. Fristforlengelse, forsinkelse, forsering og dagmulkt. Vederlagsjustering. Grunnforhold. Stansing og heving. Overtakelse og sluttoppgjør. Mangler og ansvar. Tvisteløsning. Selmers huskeliste for god kontraktshåndtering.

Undervisningsansvaret er entrepriseteamet i Advokatfirmaet Selmer ved partner Mads Fuglesang og advokat Astrid H. Stenersen.


Pris: 5500,-

Tirsdag 1. september 2020

09.00 – 12.00: SMAP: Smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser

Utleier, leietaker og den alminnelige bruker av kontorbygg har behov for kontinuerlige tilpasninger og fleksibilitet, både på kort og lang sikt. Under og etter pandemien har endringene i arbeidsplasser gått enda raskere enn normalt. Det krever evne til å se hvilke utslag endringene får i arealbehov, planløsninger, teknologi og krav til tilpasninger til leietaker. Til det formålet er SMAP-veilederen utviklet, med sterk forskningsdokumentasjon om hva som er både universelt gode løsninger, og hvordan tilpasning til bruker best kan skje.

Undervisningsansvarlige er arbeidsplassrådgiver, jurist og daglig leder i Mellomrom Arkitekturpsykologi, Hodan Aden samt Oddvar Skjæveland, arbeidsplassrådgiver og psykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi.


Pris: 2750,-

09.00 – 12.00: Utfordringer i bygge-/utviklingsprosjekter – strategi og oppfølging

Undervisningen omhandler hvordan vi kan håndtere utfordringer i bygge- og utviklingsprosjekter, både vurderinger ved nye prosjekter og når et prosjekt har utviklet seg til et «problemprosjekt». Advokatene vil gjennomgå aktuelle utfordringer ut fra strategi og risiko, samt belyse kontraktsadministrasjon og -håndtering – inkludert frister og varsling.

Undervisningsansvarlige er partner Geir Frøholm, partner Morten Hugo Berge og advokatfullmektig Therese Danielsen, alle fra Advokatfirmaet SANDS.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: Fra søknad til tinglyst ny grunneiendom

Vi går igjennom saksprosessen fra søknad til tinglysing, med fokus på saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Som illustrasjon til tema benyttes opprettelse av ny grunneiendom. Formålet er å vise helheten i prosessen og gi innsikt i det formelle rammeverket som gjelder ved endring av fast eiendom, som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Undervisningsansvarlig er PhD Leikny Gammelmo, sjefsingeniør i Statens kartverk Eiendomsdivisjonen.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: Eiendomsutvikling: Koblingen mellom prosjekt–plan-gjennomføring

Undervisningen omhandler tidlig planlegging og valg av konsept, organisering av prosjektet og grunneiersamarbeid. Utarbeidelse av reguleringsplaner, utbyggingsavtaleforhandlinger, gjennomføringsmodeller og samarbeid mellom utbygger og kommune i utviklingsprosjekter er også sentrale temaer, illustrert med praktiske eksempler og konkrete saker.

Undervisningsansvarlige er advokat Stein Ness og og prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter, begge fra Bane NOR Eiendom.


Pris: 2750,-

09.00 – 15.30: Regulering av tomter

Reguleringsarbeid står svært sentralt som verdiskapende faktor for eiendomsutviklere. Prosessen er kompleks og styres av et større regelverk som praktiseres ulikt mellom kommuner og mellom ulike saksbehandlere. Viktigheten av å vite hva som er effektivt og rett øker med antall eiendomsprosjekter, og svært mye kan både tjenes og spares ved å forstå lovverket og praktiseringen av denne.

Innhold: Planprosessene etter plan- og bygningsloven. Reguleringsrisiko og juridisk risiko, bygge- og deleforbud. Lokalpolitiske beslutningsprosesser. Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Optimalisering av prosjektverdier. Ledelse av reguleringsarbeidet og forhandlinger.

Undervisningsansvarlige er partner Geir Frøholm, partner Ove-Marthin Granlund og senioradvokat Ola Nygard. Frøholm har bred erfaring innenfor entrepriserett, infrastruktur og OPS samt plan- og bygningsrett. Granlund er spesialisert innenfor skatt og avgift for næringseiendom. Nygard er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, og prosederer jevnlig for domstolene innenfor sine spesialområder.


Pris: 5500,-

Onsdag 2. september 2020

09.00 – 12.00: Hvordan endrer ny teknologi og nye konsepter eiendomsbransjen slik vi kjenner den i dag?

Undervisningen gir en innføring i hvordan teknologi i stadig større grad påvirker utvikling og drift av fast eiendom og hvilke juridiske implikasjoner dette har for bransjen.

Undervisningsansvarlig er Henrik Botten Taubøll, senioradvokat i Wiersholm. Henrik er meget sentralt plassert i proptech-miljøet, som en av grunnleggerne av PropTech Norway, som forener teknologiselskaper med eiendomsorganisasjoner. Han har også vært eiendomsdirektør i WeWork i Norden og Baltikum.


Pris: 2750,-

09.00 – 12.00: Unngå dominoeffekter av endringer og justeringer i leieforhold

For å bevare leietaker og verdiene i eiendommen må utleier foreta tilpasninger og justeringer. Det kan være økonomiske justeringer, slik Covid-19 situasjonen har vist oss, og det kan være faktiske endringer i lokalene. I denne bolken får du nøtteskall-versjonen av hvilke juridiske utfordringer du som utleier må ta høyde for ved slike endringer og justeringer. Vi ser dette opp mot leiekontrakten, plan- og bygningslovgivningen, entreprise og med hensyn til skatt og avgift. Dette er en fin huskeliste for alle som forvalter eiendom. Vi benytter praktiske eksempler og lover deg en matnyttig økt.

Undervisningsansvarlig er Anne Sofie Bjørkholt, advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: Eiendomsbesittere gir fra seg verdier, er eiendommen din rigget for salg?

Om du har vurdert å selge eiendommen er det avgjørende viktig å ha overordnet oversikt over hvilke forskriftskrav som stilles, da manglende oversikt vil bidra til redusert salgssum og forlenget salgsperiode. Undervisningen vil omhandle eiers forskriftsansvar for dokumentasjon, herunder krav til internkontroll, serviceavtaler, samt vise enkle prinsipper som gir oversikt over historisk og planlagt vedlikehold. Deltakerne vil få kunnskap og nødvendig oversikt, som bidrar til redusert risikopåslag, synergier og lavere vedlikeholdskostnader, og ikke minst kortere salgsprosess.

Undervisningsansvarlig er Nils-Erik Christiansen, partner og styreleder i BER. Han er alene i Norge om å inneha godkjennelse innen teknisk due diligence hos Royal Institution of Chartered Surveyors, og er også godkjent som Recognized European Valuer i den europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: Saminvestering i utviklingsprosjekter

I undervisningen gjennomgår vi ulike former for saminvesteringer i utviklingseiendom, fra rene syndikeringsprosjekter rettet mot finansielle investorer, til investeringer hvor grunneier er med som deleier i den videre utviklingen, og til joint venture tilfellene hvor alle investorene aktivt skal delta i utviklingsprosjektet. Vi vil gå gjennom hensyn som vil ha betydning for utforming av avtalene som regulerer samarbeidet, herunder fordeling av risiko, beslutningsmyndighet, og avkastning, samt en presentasjon av de grunnleggende skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser av de ulike alternativene..

Undervisningsansvarlige er Elin Mack Løvdal, partner Advokatfirmaet CLP og Egil Stefan Eilertsen, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co.


Pris: 2750,-

09.00 – 15.30: Merverdiavgift for boligbyggere

Merverdiavgift volder mange eiendomsutviklere hodebry, og dette regimet rammer boligutviklere annerledes enn kontorutviklere. Via denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene for eiendomsutviklere.

Innhold: Grunnleggende om merverdiavgiftssystemet. Relevante regler for boligutbyggere. Særlig om uttaksreglene (egenregi- og fremmedregi). Hvordan skille mellom egenregi fra fremmedregi. Uttak – egenregi og fremmedregi. Forskjeller mellom egen regi-virksomheter og “blandingsvirksomheter”. Særskilt om fellesregistrerte virksomheter. Uttak – tilleggs- og endringsarbeid, samt reklamasjonsoppgjør. Virkninger av å være uttakspliktig. Tilpasninger og bruk av SPV. Salg av fast eiendom. Salg av entreprise. Salg av tomt og byggarbeider. Fradragsretten. Dokumentasjon. Anleggsbidragsmodellen.

Undervisningsansvarlig er Trond Ingebrigtsen, partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). Trond er nasjonal ekspert på merverdiavgift for eiendom. Videre er han blant senterets aller beste foredragsholdere, og han har blitt kåret til årets beste foredragsholder gjentatte ganger.


Pris: 5500,-

Torsdag 3. september 2020

09.00 – 12.00: Fra gråstein til gull

Det sies at størstedelen av fremtidens bygg allerede eksisterer. Men hvordan utvikler man et helt gjennomsnittlig bygg til å bli moderne, attraktivt og bærekraftig? I dette kurset ser vi på konkrete metoder for hvordan fremtidens bygg kan bli mer sirkulære, og samtidig lønnsomme. Vi går også i dybden om prosjektet Kristian Augusts gate 13, som Entra, Spaces og Mad arkitekter står bak. Prosjektet er grensesprengende innen gjenbruk, og kurset inneholder ferske erfaringsrapporter og cutting-edge kunnskap.

Undervisningsansvarlig er Åshild Wangensteen Bjørvik, arkitekt, partner og daglig leder i Mad Arkitekter. Hun får følge av Henning Stalsberg, teknisk sjef i Entra og Trond Elverum, sivilarkitekt, partner og ansvarlig for prosjektgjennomføring i Mad Arkitekter.


Pris: 2750,-

09.00 – 12.00: Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper og forhandlinger

Undervisningen tar for seg grunnleggende avtalerettslige prinsipper for når det foreligger en bindende avtale, og hvilke forbehold man bør ta. Videre gjennomgås grunnprinsippene for opsjonsavtaler og grensen mellom betingede avtaler og opsjonsavtaler. Oversikt over ulike avtalemodeller, og de grunnleggende prinsippene for ulike avtaler tilknyttet tomtekjøp og kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper gjennomgås også. Avslutningsvis gjennomgås noen prinsipper og tanker hva gjelder forhandlinger og forhandlingsstrategi.

Undervisningsansvarlige er PhD Line Ravlo-Losvik og Andreas Mello-Kildal, begge partnere i DLA Piper.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: Hva gjør jeg når leietaker sliter eller går konkurs?

Det er tøffe tider og mange leietakere sliter. Statens kompensasjonsordning vil hjelpe, men er trolig ikke nok for alle. Utleiere må påregne at leietakere vil få betalingsproblemer. Vi vil vise hva utleiere bør gjøre med garantier og depositum, hvordan gå frem ved tvangsfravikelse eller tvangsinndrivelse av utestående og hvordan utleier bør håndtere situasjonen dersom leietaker går konkurs. Vi vil også gi tips om avtaler om betalingsutsettelse og leiereduksjoner.

Undervisningsansvarlige er Jacob Solheim og Lars D.Råmunddal, begge advokater og partnere i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.


Pris: 2750,-

13.00 – 16.00: Brannsikkerhet og dokumentasjon i overtagelsesfasen

Hvem har ansvaret og hvilke krav må eier stille til sine leverandører? Kjenner eier til den økonomiske risikoen? Brannkonseptet beskriver krav til forutsetning for all bruk og krav til branntekniske løsninger, branntekniske installasjoner og organisering i bygget. Eier må kjenne til hvilke forutsetninger i forhold til bruk som er lagt til grunn i brannkonseptet, hva som er bestilt og at leveransen er i henhold til det. Vi tar utgangspunkt i dokumentasjonsplikten i henhold til forskriftskrav. Gjennom ulike reelle caser ser vi på konkrete eksempler på avvik fra brannkonsept til faktisk leveranse. Undervisningen tar for seg hva dette betyr for brannsikkerheten, samt de sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser dette kan påføre eier hvis dette ikke oppdages i en overleveringsfase / ferdigbefaring. Samlet gir dette eier viktig innsikt for å oppnå riktig bestillerkompetanse.

Undervisningsansvarlig er Liv-Karin Skjelbred, seniorrådgiver brann i Firesafe.


Pris: 2750,-

09.00 - 15.30: Eplehageutbygging: Prinsipper, utfordringer og muligheter

Denne fordypningen henvender seg til mindre eplehageutviklere eller investorer som ønsker å bli det. Videre vil innholdet egne seg for advokater, investorer og finansinstitusjoner om jobber med denne type caser. Undervisningen har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Innhold: Verdivurdering av utviklingstomter, teori, prinsipper og metoder. Praktiske eksempler – ulike kommuner, fallgruver m.m. Reguleringsplaner – hvordan lese disse, med fokus på småhusplanen i Oslo og Asker/Bærum. Også eksempler fra Oppegård/Follo. Hindere på veien – og hvordan løse disse. Hvordan oppnå finansiering av eplehageprosjekter. Gjennomgang en konkret case, fokus på risikoområder – hva kan gå galt?

Undervisningsansvarlig er Johan Berg-Svendsen, daglig leder og partner i Veridian AS. Han suppleres av en rekke bidragsytere fra verdikjeden for boligutvikling.


Pris: 5500,-

Fredag 4. september 2020

09.00 – 12.00: Ledelse av eiendomsprosjekter

Prosjektledelse kan beskrives som «a framework that can be used to shape chaos into a defined and developed business process" (Jeffrey K. Pinto). Undervisningen vil omhandle lønnsomhet og gjennomføringsevne i prosjekter, gjennom å etablere prosjektmandat og gode kontrakter, lage forpliktende prosjektplaner, organisere prosjekter, etablere og lede prosjektteam samt styre prosjekt, herunder håndtere endringer profesjonelt.

Undervisningsansvarlig er Tore Aalberg, som foreleser i prosjektledelse bl.a. ved Handelshøyskolen BI. Han har hatt ansvar for prosjektlederopplæring hos Block Watne og ISS-Eiendom i større omfang. Undervisningen bygger på reelle eksempler.


Pris: 2750,-

09.00 – 12.00: Eiendom, innovasjon og kundeorientering

Øivind Breens utgangspunkt er eiendomsbransjens behov for å tenke nytt, være forberedt på et marked i endring og tenke helhetlig på egen eiendom og portefølje. For å få til dette, må eiendomsaktørene bli mer radikale i sin tenkning og mer innovative. Hva skjer med måten å tenke på når vi flytter vårt perspektiv fra å leie ut lokaler til å se på eiendom som en innsatsfaktor i leietakernes verdiskaping? Læringsutbyttet er et begrepsapparat og et perspektiv for å tenke mer offensivt. Målet er å sparke i gang nytenking og kundeorientering.

Undervisningsansvarlig er Øivind Breen, som har bakgrunn som leder i arkitektbransjen, strategisk rådgiver for ulike bransjer og assosiert partner med Copenhagen Institute for Future Studies. Øivind har også skrevet rapporten The Next Idea.


Pris: 2750,-

Støttespillere