EIENDOMSUKA 2022

Den 5.-9. september 2022 ble Eiendomsuka avholdt for det sjette året på rad – med hele 15 ulike eiendomskurs.

Med førsteklasses AV-utstyr fra Cisco har vi redigerte opptak av samtlige kurs, for å kunne gi deg muligheten til selv å skreddersy din egen digitale eiendomsuke!

OM UKA

Eiendomsuka er vår årlige kompetanseuke innen eiendomsfagene, hvor vi tilrettelegger for intensiv læring med et variert utvalg av våre faglige samarbeidspartnere. Målet med uka er å tilby våre kunder og interessenter en høykvalitets buffé med faglig påfyll, som samlet dekker et bredt og aktuelt register innen praktisk eiendomskompetanse.

INNHOLD

Hver av de fem undervisningsdagene under Eiendomsuka består av tre individuelle arrangementer, som kan bestilles uavhengig av hverandre eller samlet – avhengig av dine ønsker.

PRIS

Digital tilgang kan bestilles mot en avgift á henholdsvis kr 2.500, – pr kurs og kr 7.500,- pr kursdag eks mva. Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Mandag

5. september 2022

E-BILLETT TILGJENGELIG

Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav?

Juridisk bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven har avgjørende betydning for utnyttelsen av en eiendom, og dermed også for eiendommens verdi. Arealplaner kan slik sett forstås som en form for verdipapir, basert på at planlegging i medhold av plan- og bygningsloven er politisk styrt. Plankart og planbestemmelser befinner seg derfor i et rom mellom politikk og juss, og er ikke alltid like enkle å forstå. Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan planer på ulike nivåer, med sine tilhørende bestemmelser, herunder også rekkefølgebestemmelser skal leses og forstås. Kurset vil behandle 1) hensikter med og virkemidler i plansystemet og elementene i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, 2) forholdet mellom overordnede planer og reguleringsplan, 3) forholdet mellom plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, 4) hvordan reguleringsbestemmelser og plankart kan påvirke utviklingspotensialer og 5) muligheter for omregulering til nytt arealformål.

 

Terje Holsen, PhD førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

E-BILLETT TILGJENGELIG

De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!

For en eiendomsutvikler kan det tidvis være utfordrende å forstå hvordan det kommunale plansystemet fungerer. Mange har dyrekjøpte erfaringer, som gjerne skulle vært unngått. Kurset gir et grunnleggende, men ikke elementært, innblikk i hvilke prosesser og aktører som er knyttet til utforming og beslutning av arealplaner (kommuneplanens arealdel, områdeplan og detaljplaner). Hvilke rammer gjelder for utvikling av disse, hvem kan ta initiativ eller gi sin mening når (og hvordan), hvilke vekt legges på de ulike aktørers innspill, og hvem som kan binde opp kommunens holdning i sakene. 

 

Terje Holsen, PhD førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

E-BILLETT TILGJENGELIG

Utbyggingsøkonomi

Kurset tar for seg hvordan økonomiske beregningene kan gjøres ved store og små utbyggingsprosjekter.  Vi vil gå gjennom hvordan man bygger en økonomisk masterplan for større eiendomsprosjekter med mange delprosjekter, herunder håndtering av felles infrastruktur og kapitalbinding.  Vi gjennomgår også noen betraktninger knyttet til organisering mht. selskaper, eiendommer, skatt og avgift. Vi ser nærmere på lønnsomhetsberegninger, kalkyler og økonomisk oppfølging  av enkeltprosjekter for bolig og næringsbygg.  Avslutningsvis ser vi på lønnsomhetsberegninger knyttet til ombyggingsprosjekter som både har elementer av rehabilitering, vedlikehold og leietakertilpasninger.

 

Terje Ermesjø, daglig leder i Ermesjø Eiendom og tidligere CFO i Höegh Eiendom.

Tirsdag

6. september 2022

E-BILLETT TILGJENGELIG

Eiendomsutvikling. Fra planlegging til ferdigstillelse

Kurset gir en helhetlig fremstilling av prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling – fra tidlig planlegging til ferdigstillelse av prosjekt. Sentrale temaer er blant annet grunneiersamarbeid, utarbeidelse av reguleringsplan, plansamarbeid med kommune, krav til infrastruktur og forhandling om utbyggingsavtale. Fremstillingen er i stor grad prosjektbasert med bruk av konkrete eksempler og caser. Kurset vil belyse hvilke risikoer og hensyn som gjør seg gjeldende både hos eiendomsutviklere og offentlige myndigheter, som håndtering av risikoer og hensyn knyttet til miljø og sikkerhet mv.

 

Stein Ness, advokat i Bane NOR Eiendom.

E-BILLETT TILGJENGELIG

Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler og gjennomføring av plan

Eiendomsaktørene pålegges stadig større forpliktelser for
opparbeidelse av offentlig infrastruktur og andre ønskelige tiltak i bybildet i
forbindelse med utbyggingsprosjekter. Men hvor går grensen for hva som kan
pålegges? Vi ser på de rettslige rammene for rekkefølgekrav og
utbyggingsavtaler i lys av Entra- og Selvaag-sakene, samt nyere avsagt
underrettspraksis. Kurset vil også gjennomgå foreslåtte endringer i lovverket
fra Kommunal- og distriktsdepartementet, samt ta for seg hvordan slike saker
kan gjennomføres i praksis.

Henrik Botten Taubøll, partner i Advokatfirmaet Haavind AS og advokatfullmektig Natasja Plur fra Wiersholm

E-BILLETT TILGJENGELIG

Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom

Kurset vil innlede med de avtalerettslige utgangspunkter, for deretter å igjennom de mest benyttede avtaleformer for kjøp av fast eiendom. Avtaleformene som blir behandlet særskilt er intensjons- og opsjonsavtaler, avtaler om kjøp av eiendom direkte, samt kjøp av eiendomsselskaper. Avslutningsvis vil det gis noen viktige tips til forhandlinger med grunneiere. 

Thomas Håkonsen og Ola Rundfloen, begge partnere i DLA Piper

Onsdag

7. september 2022

E-BILLETT TILGJENGELIG

Byggeprosjekter fra start til slutt

Kurset er basert på boken med samme navn og gir en grunnleggende innføring i sentrale entrepriserettslige temaer for praktikere i bransjen. Kurset følger gangen i et byggeprosjekt og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, samt flere viktige sider av prosjektgjennomføringen: endringer og varsling, fristforlengelse og vederlagsjustering, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og tvisteløsning.

Senioradvokat Astrid Håve Stenersen og partner Mads Fuglesang, Selmer

 

E-BILLETT TILGJENGELIG

De mest vanlige feil og mangler som avdekkes etter at byggene er «ferdigstilt»

Kurset vil gjennomgå de mest vanlige feil og mangler som avdekkes etter at boligprosjekter, formålsbygg og næringsbygg er ferdigstilt. Hvert år fører byggefeil i Norge til kostnader i milliard-klassen. Mange av disse feilene kommer av mangelfull eller manglende prosjektering av detaljer og svak håndverksmessig utførelse, og kunne ved enkle grep vært unngått. Kurset gjennomgår hvordan feilene oppstår og hva man bør gjøre for å redusere risikoen for at byggefeil påfører prosjektet omfattende kostnader og misfornøyde kjøpere/brukere av byggene.  

Bjørn-Erik Andersen, byggfaglig spesialrådgiver og fagansvarlig i OPAK.

E-BILLETT TILGJENGELIG

Byggutfordringer, tilstandsanalyser og vedlikeholds-planlegging

Presentasjonen bidrar til økt kunnskap rundt vurdering av bygningers tilstand og vedlikeholdsbehov, da dette er av avgjørende viktighet for god budsjettering og transparent vedlikeholdsplanlegging. Planleggingen er nødvendig og viktig på bakgrunn av stadig økte krav til energi- og miljøeffektivitet, fleksible bygninger, samt stadig økte kostnader til materialer og fleksibilitet.

 

Nils-Erik Christiansen, partner i BER

Torsdag

8. september 2022

E-BILLETT TILGJENGELIG

Felleskostnader, Eierkostnader og KPI-justeringer

Dette foredraget fokuserer på kostnadssiden i forvaltningen av næringseiendom, og spesielt fordelingen av kostnadene mellom utleier og leietakersiden. Foredraget vil ta opp grensesnittet mellom eierkostnader og felleskostnader, samt  ta opp sentrale problemstillinger av rettslig og kommersiell karakter knyttet til dette skillet. Det vil bli gitt tips og innspill til hvordan nye leieavtaler bør utformes og hvordan inngåtte leieavtaler skal forstås med sikte på fordeling av kostnader og felleskostnader. Foredraget tar for seg regulering av ansvarsfordelingen i leieavtalen og kostnadskonsekvensene av dette, med særlig fokus på reguleringen av vedlikeholdsforpliktelsene og felleskostnader.

 

Gøran Mjelde Aarvik, partner i Simonsen Vogt Wiig

E-BILLETT TILGJENGELIG

Leietakertilpasninger – ikke bare enkelt

For å bevare leietaker og verdiene i eiendommen må utleier foreta tilpasninger. I denne bolken får du nøtteskall-versjonen av hvilke juridiske utfordringer du må ta høyde for i leiekontrakten, plan- og bygningsrettelig, entrepriserettslig og med hensyn til skatt og avgift. Vi bruker den oppdaterte leiestandarden og kommer innom kravene til miljø, sirkulær økonomi og personverndata ved leietakertilpasninger. Dette er en fin huskeliste for alle som forvalter eiendom. Vi benytter praktiske eksempler og lover deg en matnyttig økt.

 

Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR

E-BILLETT TILGJENGELIG

Bærekraft

Endringene i verden gjør at vi må endre måten vi tenker og bruker våre bygg. I dette kurset skal vi se på hva de store utfordringene er, hvordan de påvirker eiendomssektoren og hvordan vi kan få til endringer som sikrer både bærekraft og lønnsomhet. I tillegg vil vi i kurset jobbe med noen nyttige verktøy og metoder som kan hjelpe dere å komme i gang med dette arbeidet.

 

Anett Andreassen, strategisk rådgiver i bærekraft og digitalisering

Fredag

9. september 2022

E-BILLETT TILGJENGELIG

Saminvestering i utviklingsprosjekter

I kurset gjennomgår vi tre typetilfeller for saminvesteringer i utviklingseiendom; en utviklingsaktør med eksterne investorer (syndikering), et samarbeid hvor partene er aktive deltakere i et felles prosjekt, og et samarbeid hvor partene utvikler hver sin del av en felles tomt. Vi fokuserer på hvilke hensyn som er styrende for samarbeidet, hvor både kommersielle vurderinger og eksterne premisser (regulering, konsesjonskrav, skatt, MVA mv.) er relevant. Vi peker på hvilke avtaler som må på plass og når, samt enkelte konsekvenser av unnlatt eller for sen regulering i avtaler.  

 

Elin Mack Løvdal, partner i CLP og Egil Stefan Eilertsen, partner i Harboe & Co.

E-BILLETT TILGJENGELIG

Verdivurdering av næringseiendom – de viktigste prinsippene

Kurset gir en innføring i hovedprinsippene ved verdivurdering av næringseiendom, både bebygget og utviklingseiendom. I kurset går vi igjennom definisjoner, analyseforståelse, metodebruk og praktiske eksempler. Innen bebygget eiendom vil alle normale verdiparametere bli presentert, som leie- og kostnadsnivå, risiko/avkastningskrav og utviklingspotensial. Ved utviklingseiendom lærer vi om viktige elementer som påregnelig utnyttelse, metodikk og risikovurdering samt modningsprosessen av en eiendom. Kurset henvender seg aktører innen eiendomsbransjen som ønsker en overordnet forståelse av verdivurdering/investering i næringseiendom. Videre vil kurset egne seg for advokater, forvaltere og finansinstitusjoner om jobber med denne type eiendom. Det passer også godt til ansatte i stat og kommune som jobber med næringseiendom.

 

Johan Berg-Svendsen, daglig leder i Veridian Analyse

E-BILLETT TILGJENGELIG

Eiendomsselskaper – skatt og avgift

Kurset skal gi deltakerne en oversikt over nyheter og problemstillinger for utvalgte og til dels viderekommende emner som vedrører eiendomsselskaper innenfor fagområdet skatt. Skattedelen av kurset vil ta for seg beskatningssystemer for fast eiendom innenfor forskjellige eierformer. Det er innført regler for lovfestet gjennomskjæring, og vi har fått rentebegrensning for ekstern gjeld. Begge deler vil påvirke skatteoptimale reorganiseringer og strukturer. Vi ser også på typiske problemstillinger for skatt og eiendom slik som påkostning/vedlikehold, leietakertilpasninger, beregning av skatterabatter, og transaksjonskostnader mv. Videre ser vi ellers nylige dommer og uttalelser, erfaringsbaserte eksempler, skattemyndighetenes praktisering, rettspraksis og hva vi kan forvente i fremtiden, herunder Torvik utvalget som kommer i november 2022.

 

Lars Helge Aasen, partner i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.

IMG_0076
Play Video

Støttespillere