Logo – Eiendomsfag

Eiendomsuka 2019

Vi gjentar suksessen fra 2017 og 2018 med i alt 20 kurstilbud «samlet på ett brett» også i 2019. Alle kurs har samme pris, men ulik kapasitet for antall deltakere. 500+ påmeldinger.

Alle kursene avholdes i Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6 i Oslo – med mindre annet er oppgitt.

Deltakeravgift er kr 2.450,- pr kurs. Avgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Grupperabatt kan oppnås ved å ta kontakt.

  • Ved evt. avbestilling må dette skje innen 9. august 2019. Etter den dato vil kurset faktureres.
  • Alle påmeldte deltakere får tilsendt praktisk kursinformasjon pr. e-post medio august.
  • I kursavgiften inngår en lett pauseservering samt lunsj. Lunsjen kan nytes mellom to kurs, eller på vei ut fra eller inn til kurs.
  • Kurspresentasjonene (for de kursene som man er påmeldt) vil etter at Eiendomsuka er gjennomført bli sendt til deltakerne som en lenke via e-post. Det vil av miljøhensyn ikke gis ut papirkopier av foredragene.

Velg kurs, og gå til på melding:

Mandag 2. september 2019

09.00 – 12.00: De mest vanlige feil og mangler som avdekkes etter at byggene er «ferdigstilt», og hvordan unngå dem i neste prosjekt

Kurset vil gjennomgå de vanligste feil og mangler i boligprosjekter og formålsbygg/næringsbygg samt redegjøre for bakgrunn for hvordan slike feil oppstår – med vekt på valg av entrepriseform, utarbeidelse/gjennomgang av konkurransegrunnlag, kvalitetssikring/kontroller underveis i byggeprosessen samt fokus på sluttfase/testing av tekniske anlegg (systematisk ferdigstillelse).

Kursholder er Inger-Marie Nygård, seksjonsleder Byggeledelse i OPAK.


Pris: 2450,-

09.00 – 12.00: Byggeprosjekter fra start til slutt

Kurset er basert på boken med samme navn – publisert våren 2019 – og gir en grunnleggende innføring i sentrale entrepriserettslige temaer for praktikere i bransjen, samt nyttige tips basert på foredragsholdernes egne erfaringer. Kurset følger gangen i et byggeprosjekt og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen: grunnforhold, endringer, fristforlengelse mv, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konflikter.

Kursholder er entrepriseteamet i Advokatfirmaet Selmer.


Pris: 2450,-

09.00 – 12.00: Reguleringsplaner med bestemmelser om fordeling av netto planskapte verdier

Etter pbl § 12-7 nr. 13 kan det fastsettes i reguleringsbestemmelsene at planskapt netto verdiøkning som følge av en ny reguleringsplan skal fordeles på eiendommene innenfor planområdet. Selve fordelingen gjøres ved jordskifte i henhold til jordskifteloven § 3-30.

Dette er regler som nylig er kommet inn i lovverket og som i april i år for første gang var gjenstand for prøving i Høyesterett. Rettsreglene om beregning og fordeling av netto planskapt verdiøkning vil bli gjennomgått sammen med Høyesteretts dom.

En viktig konsekvens av disse reglene er at kjøpere av utviklingseiendommer og transformasjonsområder - der kommunen vil stille krav om ny reguleringsplan – må ta høyde for at kommunen krever at det skal tas inn reguleringsbestemmelse krav om fordeling av netto planskapt verdiøkning innenfor planområdet. Da må utbyggerne dele sin utbyggingsgevinst med de øvrige grunneierne innenfor planområdet som ikke får bygge tett og høyt på sine eiendommer. Dette har likhetstrekk med parkprinsippet (strøkpris) i ekspropriasjonsretten.

Kursholdere er advokat Ola Nygard og advokat (H) partner Morten Steenstrup i Advokatfirmaet SANDS. Foredragsholderne førte saken i Høyesterett for den ene ankende part.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!

Kurset er et grunnleggende, men ikke elementært, kurs i hvilke prosesser og aktører som er knyttet til utforming og beslutning av arealplaner (kommuneplanens arealdel, områdeplan og detaljplaner). Hvilke rammer gjelder for utvikling av disse, hvem kan ta initiativ eller gi sin mening når (og hvordan), hvilken vekt legges på de ulike aktørers innspill, og hvem kan binde opp kommunens holdning i sakene?

Kursholder er dr.scient. Terje Holsen, førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper og forhandlinger

Kurset tar for seg grunnleggende avtalerettslige prinsipper for når det foreligger en bindende avtale, og hvilke forbehold man bør ta. Videre gjennomgås grunnprinsippene for opsjonsavtaler og grensen mellom betingede avtaler og opsjonsavtaler. Oversikt over ulike avtalemodeller, og de grunnleggende prinsippene for ulike avtaler tilknyttet tomtekjøp og kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper gjennomgås også. Avslutningsvis gjennomgås noen prinsipper og tanker hva gjelder forhandlinger og forhandlingsstrategi.

Kursholdere er Line Ravlo-Losvik og Andreas Mello-Kildal, begge partnere i DLA Piper.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Aksjonæravtaler i eiendomsselskaper

Aksjelovens normalordning for felles eierskap i et selskap passer ofte dårlig og er for tynn og mangelfull for mange eiendomsselskaper. Aksjonæravtaler brukes derfor hyppig for å supplere aksjelov og vedtekter, men må alltid skreddersys til virksomheten. Aksjonæravtalen for eierskap i et selskap som eier kontantstrømeiendom bør være vesensforskjellig fra den som regulerer selskap som eier eiendom under utvikling. Aksjonærsammensetningen og rollefordelingen i selskapets daglige virksomhet er også helt sentral premissgiver for utformingen av aksjonæravtalen. Kurset tar for seg de typiske standardbestemmelser i aksjonæravtaler, og omhandler videre hvilke typer reguleringer som bør vurderes i ulike former for eiendomsselskaper. Vi kommer innom både stemmerettsregler, selskapsstrategi og bestemmelser om daglig drift av selskapet, regler om finansiering og kapitaltilførsel, utbyttepolitikk, bindingstid for eierskap, fremgangsmåten ved salg, herunder medsalgsrett/plikt, forkjøpsrettigheter, tvisteløsningsmekanismer og forholdet til vedtektene.

Kursholdere er Hedvig Bugge Reiersen og Ingrid Høstmælingen, begge advokater i Wikborg Rein Advokatfirma.


Pris: 2450,-

Tirsdag 3. september 2019

09:00 – 12:00: Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav?

Juridisk bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven har avgjørende betydning for utnyttelsen av en eiendom, og dermed også for eiendommens verdi. Arealplanlegging i medhold av plan- og bygningsloven er politisk styrt. Plankart og planbestemmelser befinner seg derfor i et rom mellom politikk og juss, og er ikke alltid like enkle å forstå. Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan planer på ulike nivåer, med sine tilhørende bestemmelser - herunder også rekkefølgebestemmelser - skal leses og forstås. Kurset vil behandle 1) hensikter med og virkemidler i plansystemet og elementene i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, 2) forholdet mellom overordnede planer og reguleringsplan, 3) forholdet mellom plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, 4) hvordan reguleringsbestemmelser og plankart kan påvirke utviklingspotensialer og 5) muligheter for omregulering til nytt arealformål.

Kursholder er dr.scient. Terje Holsen, førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.


Pris: 2450,-

09.00 – 12.00: Eiendomsutvikling. Fra planlegging til ferdigstillelse

Kurset vil omhandle prosessene knyttet til risikokartlegging og potensielle verdier, tidlig planlegging og valg av konsept, organisering av prosjektet på utbyggersiden, samarbeid mellom utbygger og kommune, utarbeidelse av reguleringsplan, utbyggingsavtaler og gjennomføringsmodeller, med gjennomgang av praktiske eksempler og konkrete prosjekter.

Kursholdere er advokat Stein Ness og prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter, begge fra Bane NOR Eiendom.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Saminvestering i utviklingsprosjekter

Kurset ser på ulike former for saminvesteringer i utviklingseiendom, alt fra rene syndikeringsprosjekter rettet mot finansielle investorer, til investeringer hvor grunneier er med som deleier i den videre utviklingen, og til joint venture tilfellene hvor alle investorene aktivt skal delta i utviklingsprosjektet. Vi vil gå gjennom typiske problemstillinger knyttet til disse formene for saminvesteringer, alt fra utarbeidelse av opsjonsavtaler, aksjonæravtaler, prosjekt- og utviklingsavtaler, alternative honorarstrukturer, informasjonsplikter, konsesjonskrav og andre vesentlige forhold man må hensynta ved kapitalinnhentingen mv.

Kursholdere er partner Elin Mack Løvdal og senioradvokat Mathias Borch, begge fra Advokatfirmaet CLP. Egil Stefan Eilertsen, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co, stiller for å bidra med kompetanse innen skatt og avgift.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Fremtidens bygg er sirkulære

Kurset omhandler sirkulære bygg, og vil behandle følgende tema:

1) Hva er sirkulære bygg, hvorfor sirkulære bygg. Introduksjon til kurset
2) Recipe for Future Living – gjenbrukslandsby på Stovner. Dette prosjektet gikk av med seieren i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen C40 Reinventing Cities på tomta Fossumdumpa på Stovner. Prosjektet skal bl.a. vise at det er mulig å skape arkitektur av fremragende kvalitet med et ambisiøst, fullskala gjenbruksprosjekt som utnytter sirkulære økonomiprinsipper.
3) Kristian Augusts gate 13 – Norges første fullskala ombruksprosjekt. Hvorfor satse på ombruk? Hvordan gjennomføre et ombruksprosjekt? Hvilke muligheter og begrensninger åpenbarer seg i dagens marked og regelverk?
4) Sirkulære bygg: nye forretningsmodeller og bransjeaktører. Sirkulær bygg vil kreve nye forretningsmodeller som vil måtte håndtere risiko hos nye bransjeaktører. I begrepet sirkulærøkonomi er det økonomidelen som vil kreve mest innovasjon av bransjen. Skanska deler sine betraktninger rundt hva og hvordan sirkulære bygg får livets rett.
5) Fremtiden er sirkulær – men har myndighetene beredt grunnen? Forståelse av dagens regelverk, med erfaringer fra Kristian Augusts gate 13. Det finnes flere ombruksprosjekter i Europa, hvordan har disse forholdt seg til samme regelverk?

Kursholder er Randi Lunke i Insenti. Hun har med seg følgende faglige bidragsytere: konsernsjef Nicolai Riise i MAD arkitekter, prosjektsjef Inger Aas i Entra, prosjektleder Rune Andersen i Insenti, direktør Rune Stene i Skanska, arkitekt PhD i kretsløpsdesign Anne Sigrid Nordby i Asplan Viak og partner Martin Eid i Resirqel.


Pris: 2450,-

Onsdag 4. september 2019

09.00 – 12.00: Leietakertilpasninger – ikke bare enkelt

For å bevare leietaker og verdiene i eiendommen må utleier foreta tilpasninger. I denne bolken får du nøtteskall-versjonen av hvilke juridiske utfordringer du må ta høyde for i leiekontrakten, plan- og bygningsrettelig, entrepriserettslig og med hensyn til skatt og avgift. Dette er en fin huskeliste for alle som forvalter eiendom. Vi benytter praktiske eksempler og lover deg en matnyttig økt.

Kursholder er Anne Sofie Bjørkholt, advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR.


Pris: 2450,-

09.00 – 12.00: Byggutfordringer, tilstandsanalyser og vedlikeholdsplanlegging

Kurset vil, ved hjelp av teori, praktisk erfaring og konkrete eksempler, beskrive byggeskikk og typiske bygningsskader fra ulike tidsperioder. Videre vil kurset gjennomgå dagens krav til bygg, samt teori og prinsipper for tilstandsvurdering av bygg som grunnlag for teknisk og økonomisk vedlikeholdsplanlegging. Kurset gjennomgår også elementer som bør hensyntas ved planlegging av vedlikehold.

Kursholder er fagmiljøet i BER.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: 20 MVA-forhold en eiendomsaktør må hensynta

Utviklingen går mot mer co-working og free seating konsepter. Optimal håndtering har store MVA-konsekvenser for utbygger. Det er mye forvirring rundt sameie og MVA; vi oppklarer noen misforståelser. Gjort på riktig måte beholder man MVA-fradraget ved fisjon/fusjon og salg av eiendom.

Kursholder er Trond Ingebrigtsen, partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Felleskostnader, Eierkostnader og KPI-justeringer

Felleskostnader og eierkostnader er kostnadssiden for huseier, som påvirker avkastningen for eiendommen. Vi gjennomgår definisjoner av begrepene samt rettslig grunnlag for disse. Videre vil kurset omhandle ulike typer leieforhold samt praktisk håndtering og beregningsgrunnlag av felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer.

Kursholder er Gøran Mjelde Aarvik, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig.


Pris: 2450,-

Torsdag 5. september 2019

09.00 – 12.00: Arealoppmåling med hovedfokus på næringseiendom: Bruksområder, standarder, utførelsesmetoder, samt konsekvenser ved unøyaktige målinger

Kurset vil foreta en gjennomgang av oppmåling og arealfordeling slik det utføres i dag, hva som er typiske avvik og hvilke konsekvenser disse avvikene har. Videre vil kurset se på hva som vil gjelde fremover, både juridisk og hva gjelder utførelsesmetoder. Den gjeldende arealstandarden NS3940:2012 med tilhørende veiledning vil også bli gjennomgått. Illustrasjon av 3D skanning av bygg, nøyaktighet og bruksområder, vil også inngå i kurset.

Kursholdere er spesialrådgiver Aasmund Øberg og spesialkonsulent Torun Bjerke Møller, begge fra OPAK.


Pris: 2450,-

09.00 – 12.00: Utleie til offentlige leietakere og til co-working/kontorhotell

Det offentlige er en attraktiv leietaker, først og fremst fordi de er betalingsdyktige, men også fordi de som oftest ønsker langsiktige leiekontrakter. Dette skaper stor trygghet for utleier som er villig til å strekke seg langt for å hale i havn en leiekontrakt med en offentlig leietaker. Inngivelse av tilbud og inngåelse av leiekontrakt med offentlige leietakere medfører imidlertid noen utfordringer som man normalt ikke støter på ved utleie til private. For eiendomsaktører som ønsker å leie ut til det offentlige, er det viktig å være godt forberedt for at en slik prosess skal bli så god som mulig. Kurset vil behandle det offentlige rammeverket for inngåelse av leiekontrakter (anskaffelsesregelverket, grunnleggende krav, offentlighet/innsyn, saksbehandling og prosess) og vise hvilke utfordringer man kan møte. I tillegg vil vi gjennomgå spesielle forhold i leiekontrakt med offentlige leietakere, herunder gjennomgå 1) forhold som skiller offentlige fra private leietakere, 2) Statsbygg/Difis forslag til endringer i standard leieavtale, 3) hvilke tilpasninger man må gjøre i en leieavtale og 4) hva utleiere bør ha fokus på. Fremveksten av co-working konsepter byr på både juridiske og praktiske utfordringer. Stadig flere leietakere ønsker korte kontrakter, fleksible arealer og et utvidet tjenesteomfang. Kurset gir noen verktøy og tips i forbindelse med utleie til kontorhotell eller co-workingsenter. I tillegg vil den nye malen for co-working som ble lansert av Norsk Eiendom og Forum for næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund i januar 2019 bli gjennomgått. Kurset vil behandle 1) Kontorfellesskap, kontorhotell og co-working: Likheter og forskjeller, 2) tjenesteleveranse eller leieforhold, 3) andre MVA-utfordringer, 4) hvilken leiekontrakt som skal benyttes.

Foredragsholdere er senioradvokat Vera Hovelsen, senioradvokat Anette Thunes, senioradvokat Marit Hagen Zaitsev og partner Jacob Solheim, alle fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Verdivurdering av næringseiendom – de viktigste prinsippene

Kurset gir en innføring i hovedprinsippene ved verdivurdering av næringseiendom, både bebygget og utviklingseiendom. I kurset går vi igjennom definisjoner, analyseforståelse, metodebruk og praktiske eksempler. Innen bebygget eiendom vil alle normale verdiparametere bli presentert, som leie- og kostnadsnivå, risiko/avkastningskrav og utviklingspotensial. Ved utviklingseiendom lærer vi om viktige elementer som påregnelig utnyttelse, metodikk og risikovurdering samt modningsprosessen av en eiendom. Kurset henvender seg aktører innen eiendomsbransjen som ønsker en overordnet forståelse av verdivurdering/investering i næringseiendom. Videre vil kurset egne seg for advokater, forvaltere og finansinstitusjoner om jobber med denne type eiendom. Det passer også godt til ansatte i stat og kommune som jobber med næringseiendom.

Kursholder er Johan Berg-Svendsen, partner i og eier av Veridian.


Pris: 2450,-

12.30 – 15.30: Eiendomsselskaper – skatt

Kurset skal gi deltakerne en oversikt over nyheter og problemstillinger for utvalgte og til dels viderekommende emner som vedrører eiendomsselskaper innenfor fagområdet skatt. Skattedelen av kurset vil ta for seg beskatningssystemer for fast eiendom innenfor forskjellige eierformer, og status i Skattereformen i forhold til eiendomsselskaper pr dd. Det er varslet regler for lovfestet gjennomskjæring fra 1. januar.2020, og vi har fått rentebegrensning for ekstern gjeld fra 1. januar 2019. Begge deler vil påvirke skatteoptimale reorganiseringer og strukturer. Vi ser også på typiske problemstillinger for skatt og eiendom slik som påkostning/vedlikehold, leietakertilpasninger, beregning av skatterabatter, og transaksjonskostnader mv. Videre ser vi ellers nylige dommer og uttalelser, erfaringsbaserte eksempler, skattemyndighetenes praktisering, rettspraksis og hva vi kan forvente i fremtiden.

Kursholder er partner Lars Helge Aasen i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.


Pris: 2450,-

Fredag 6. september 2019

09.00 – 12.00: Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler og gjennomføring av plan

Hva har rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, midlertidig forbud mot tiltak og gjennomføring av plan med hverandre? Gjennomgang av rettslig grunnlag samt eksempler. Kurset belyser også aktuelle stridstemaer av betydning for partene.

Kursholder er Stian Berger Røsland, advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer.


Pris: 2450,-

09.00 – 12.00: Prosjektbasert byutvikling

Kurset belyser hvorfor dagens prosjektbaserte byplanlegging blir den eneste realistiske og gjennomførbare, hvilken rolle grunneiere og eiendomsutviklere spiller i denne form for byutvikling og hvorfor noen prosjekter blir karakterisert som vellykkede eller lite vellykkede etter at de er gjennomført, selv om ulempene var kjent for planmyndighetene under planleggingen. Disse temaene diskuteres i tre forelesninger: 1) Hvordan håndterer plansystemet og dagens planlegging at byutviklingen skjer prosjekt for prosjekt? 2) Hvordan utfordrer byutviklingspolicyer, byhistorien og arealtilgangen planleggingen og prosjektgjennomføringen? 3) Hvordan kan planleggingen gjøres mer prosjektrettet og gjennomføringsorientert?

Kursholder er PhD August E. Røsnes, professor emeritus ved NMBU og tidligere avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.


Pris: 2450,-

Støttespillere