Eiendomsuka 2023

4.-8. september 2023

Meld deg på

Allerede mer enn 150 påmeldinger til årets råeste kompetanseuke: Eiendomsuka 2023!

Den 4.-8. september 2023 blir Eiendomsuka avholdt for det syvende året på rad – med hele 15 ulike eiendomskurs.

OM UKA

Eiendomsuka er vår årlige kompetanseuke innen eiendomsfagene, hvor vi tilrettelegger for intensiv læring med et variert utvalg av våre faglige samarbeidspartnere. Målet med uka er å tilby våre kunder og interessenter en høykvalitets buffé med faglig påfyll, som samlet dekker et bredt og aktuelt register innen praktisk eiendomskompetanse.

All undervisning foregår i vårt moderne undervisningssenter i Klingenberggata 4 i Oslo sentrum – like ved Oslo rådhus – med enkel adkomst i forhold til kollektivtransport.

INNHOLD

Hver av de fem undervisningsdagene under Eiendomsuka består av tre individuelle arrangementer, som kan bestilles uavhengig av hverandre eller samlet – avhengig av dine ønsker. Her gir vi deg muligheten til selv å skreddersy din egen eiendomsuke!

08:00-08:30 Frokost

08:30-10:30 Undervisning

10:30-11:00 Pause

11:00-13:00 Undervisning

13:00-14:00 Lunsj

14:00-16:00 Undervisning

PRIS

Deltakeravgift pr kurs er kr 2.750,-. Avgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning. Det er også anledning til å melde seg på hele dager, for det tilfellet at det er ledige plasser. Rabatterte priser for senterets støttespillere.

Hvert av kursene har maksimalt 35 fysiske plasser, og av erfaring anbefaler vi at du sikrer deg plass til de kurstilbudene du ønsker deg tidlig.

Mandag

4. september 2023

08:30 - 10:30

Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav?

Arealplaner etter plan- og bygningsloven er juridisk bindende dokumenter som har avgjørende betydning for utnyttelsen av en eiendom, og dermed også for eiendommens verdi. Arealplaner kan slik sett forstås som en form for verdipapir. Samtidig er planlegging i medhold av plan- og bygningsloven politisk styrt. Plankart og planbestemmelser befinner seg derfor i et rom mellom politikk og juss, og er ikke alltid like enkle å forstå. Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan planer på ulike nivåer, med sine tilhørende bestemmelser, herunder også rekkefølgebestemmelser skal leses og forstås. Kurset vil behandle 1) hensikter med og virkemidler i plansystemet og elementene i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, 2) forholdet mellom overordnede planer og reguleringsplan, 3) forholdet mellom plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, 4) hvordan reguleringsbestemmelser og plankart kan påvirke utviklingspotensialer og 5) muligheter for omregulering til nytt arealformål. Terje Holsen, dr.scient. førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
11:00 - 13:00

De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!

For en eiendomsutvikler kan det tidvis være utfordrende å forstå hvordan det kommunale plansystemet fungerer. Mange har dyrekjøpte erfaringer, som gjerne skulle vært unngått. Kurset gir et grunnleggende, men ikke elementært, innblikk i hvilke prosesser og aktører som er knyttet til utforming og beslutning av arealplaner (kommuneplanens arealdel, områdeplan og detaljplaner). Kurset vil behandle 1) hvilke rammer gjelder for utvikling av disse, 2) hvem som kan ta initiativ eller gi sin mening når (og hvordan), 3) hvilken vekt som legges på de ulike aktørers innspill og 5) hvem som kan binde opp kommunens holdning i sakene. Terje Holsen, dr.scient. førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
14:00 - 16:00

Utbyggingsøkonomi

Kurset tar for seg hvordan økonomiske beregningene kan gjøres ved store og små utbyggingsprosjekter. Vi vil gå gjennom hvordan man bygger en økonomisk masterplan for større eiendomsprosjekter med mange delprosjekter, herunder håndtering av felles infrastruktur og kapitalbinding. Vi gjennomgår også noen betraktninger knyttet til organisering mht. selskaper, eiendommer, skatt og avgift. Vi ser nærmere på lønnsomhetsberegninger, kalkyler og økonomisk oppfølging av enkeltprosjekter for bolig og næringsbygg. Avslutningsvis ser vi på lønnsomhetsberegninger knyttet til ombyggingsprosjekter som både har elementer av rehabilitering, vedlikehold og leietakertilpasninger. Terje Ermesjø, daglig leder i Ermesjø Eiendom og tidligere CFO i Höegh Eiendom.

Tirsdag

5. september 2023

08:30 - 10:30

Eiendomsutvikling: Fra planlegging til ferdigstillelse

Kurset gir en helhetlig fremstilling av prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling – fra tidlig planlegging til ferdigstillelse av prosjekt. Sentrale temaer er blant annet avklaring av eiendommens potensiale/planavgrensning, grunneiersamarbeid, strukturering av prosjekt/eiendom, utarbeidelse av reguleringsplan, plansamarbeid med kommune, krav til infrastruktur, forhandling om utbyggingsavtale. Fremstillingen er i stor grad prosjektbasert med bruk av konkrete eksempler og caser. Kurset vil belyse hvilke risikoer, hensyn og muligheter som gjør seg gjeldende både hos eiendomsutviklere og offentlige myndigheter, og hvordan dette bør håndteres/reguleres. Stein Ness, advokat i Bane NOR Eiendom.
11:00 - 13:00

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Eiendomsaktørene pålegges stadig større forpliktelser for opparbeidelse av offentlig infrastruktur og andre ønskelige tiltak i bybildet i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Men hvor går grensen for hva som kan pålegges? Vi ser på de rettslige rammene for rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler i lys av Entra- og Selvaag-sakene, samt nyere avsagt praksis. Kurset vil også gjennomgå foreslåtte endringer i lovverket fra Kommunal- og distriktsdepartementet, og status for disse. Avslutningsvis vil vi ta for oss hvordan slike saker kan gjennomføres i praksis. Ståle O. Meleng, partner i Wiersholm, og Natasja Plur, advokat i Wiersholm.
14:00 - 16:00

Avtalerett, opsjonsavtaler, tomtekjøp, kjøp og salg av eiendom

Kurset vil innlede med de avtalerettslige utgangspunkter, for deretter å igjennom de mest benyttede avtaleformer for kjøp av fast eiendom. Avtaleformene som blir behandlet særskilt er intensjons- og opsjonsavtaler, avtaler om kjøp av eiendom direkte, samt kjøp av eiendomsselskaper. Avslutningsvis vil det gis noen viktige tips til forhandlinger med grunneiere. Thomas Håkonsen og Ola Rundfloen, begge partnere i DLA Piper.

Onsdag

6. september 2023

08:30 - 10:30

Energiproduserende bygg – solceller

2023 er solcellepanelets gjennombruddsår. Solceller er en viktig del av løsningen for at Norge skal produsere nok fornybar energi i årene som kommer, anbefalt av Energikommisjonen. Bygningsflater til solcelleproduksjon er et verdipotensial for gårdeier. Bygg som produserer energi gjennom solceller vil dessuten lettere bli klassifisert som bærekraftige etter EU-taksonomien. Men hvilke regulatoriske rammer gjelder for etablering av solceller på bygg? Hvordan skal prosjektene finansieres og organiseres? Og er det utsikter for at etableringsprosessen vil bli lettere i årene som kommer? Alt dette er temaer vi skal innom i denne gjennom i denne bolken. Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR.
11:00 - 13:00

Ferdigstillelse av bygg - de mest vanlig feil og mangler som avdekkes

Kurset vil gjennomgå de mest vanlige feil og mangler som avdekkes etter at boligprosjekter, formålsbygg og næringsbygg er ferdigstilt. Hvert år fører byggefeil i Norge til kostnader i milliard-klassen. Mange av disse feilene kommer av mangelfull eller manglende prosjektering av detaljer og svak håndverksmessig utførelse, og kunne ved enkle grep vært unngått. Kurset gjennomgår hvordan feilene oppstår, og hva man bør gjøre for å redusere risikoen for at byggefeil påfører prosjektet omfattende kostnader og misfornøyde kjøpere/brukere av byggene. Bjørn-Erik Andersen, byggfaglig avdelingsleder for byggfaglig spesialrådgivning i OPAK.
14:00 - 16:00

Kulturmiljø som merverdi i byutviklingen

I en rekke byutviklingsprosjekter i Oslo de siste årene har kulturminner og -miljøer spilt en vesentlig rolle, både som premisser, merverdi og «storytelling»: Amerikalinjen, Sentralen, Sommerro, Vulkan og Telegrafen er blant eksemplene. I tillegg er bevaring av bygningsmasse vesentlig for å nå målene med Det grønne skiftet. I dette kurset ser vi nærmere på suksesskriterier og fallgruver, og snakker om hvordan Byantikvaren jobber best sammen med eiendomsbransjen i slike prosesser. Byantikvar Ellen Hole og leder for bygningsavdelingen Vidar Trædal, begge fra Byantikvaren i Oslo kommune.

Torsdag

7. september 2023

08:30 - 10:30. FÅ LEDIGE PLASSER

Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer

Kurset fokuserer på kostnadssiden i forvaltningen av næringseiendom, og spesielt fordelingen av kostnadene mellom utleier og leietakersiden. Foredraget vil ta opp grensesnittet mellom eierkostnader og felleskostnader, samt ta opp sentrale problemstillinger av rettslig og kommersiell karakter knyttet til dette skillet. Det vil bli gitt tips og innspill til hvordan nye leieavtaler bør utformes og hvordan inngåtte leieavtaler skal forstås med sikte på fordeling av kostnader og felleskostnader. Foredraget tar for seg regulering av ansvarsfordelingen i leieavtalen og kostnadskonsekvensene av dette, med særlig fokus på reguleringen av vedlikeholdsforpliktelsene og felleskostnader. Gøran Mjelde Aarvik, partner i Simonsen Vogt Wiig.
11:00 - 13:00. FÅ LEDIGE PLASSER

Bærekraft for eiendomsorganisasjoner

Endringene i verden gjør at vi må endre måten vi tenker og bruker våre bygg. I dette kurset skal vi se på hva de store utfordringene er, hvordan de påvirker eiendomssektoren og hvordan vi kan få til endringer som sikrer både bærekraft og lønnsomhet. I tillegg vil vi i kurset jobbe med noen nyttige verktøy og metoder som kan hjelpe dere å komme i gang med dette arbeidet. Anett Andreassen, strategisk rådgiver i bærekraft og digitalisering, tidligere direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg.
14:00 - 16:00. FÅ LEDIGE PLASSER

Leietakertilpasninger

Å sikre lange leiekontrakter med solide leietakere på gode betingelser krever ofte at leieobjektet skreddersys til den nye brukeren. I enkelte tilfeller har utleier også gitt leietaker rett til å gjøre egne arbeider i de leide lokalene enten ved leiestart eller i løpet av leietiden. Leietakertilpasninger må reguleres i leieavtalen, enten de skal foretas av utleier selv eller av leietaker. Hvem bærer kostnadene, hvem eier tilpasningen, hvordan skal leveransen reguleres med tanke på både gjennomføringsrisiko, frister og kvalitet – og ikke minst hva gjør man med tilpasningen når leieperioden utløper? Vi gjennomgår leiestandarden med bakgrunn i disse problemstillingene og ser på hvilke tilpasninger som kan være fornuftig og hvilke andre regelverk utleier må være oppmerksom på. Ingrid Høstmælingen, partner i Wikborg Rein.

Fredag

8. september 2023

08:30 - 10:30

Gårdeieransvar

Som eier av bebygd eiendom har du automatisk et juridisk ansvar som ligger til eierrollen, og som i liten grad kan delegeres til andre. Disse ansvarsforholdene er det påkrevet at du som gårdeier forholder deg aktivt til, både for å ivareta dine forpliktelser overfor omverden samt din egen organisasjon – inkludert ditt styre. Kurset omhandler sentrale plikter, ansvarsforhold og risikofaktorer man har som eier av fast eiendom. Vi ser også nærmere på konsekvensene av at plikter ikke overholdes og at risikoelementer slår til. Kjernen i det som utgjør gårdeieransvaret er det ansvaret som følger av politivedtektene for sikkerhet. Men gårdeieransvaret går videre enn dette og rommer flere ansvarsrelasjoner, slik som ansvaret overfor det offentlige, kontraktsparter, naboer og andre tredje parter. Susanne Caspersen Grieg, advokat i Wiersholm, og Peder Karijord, advokat i Wiersholm.
11:00 - 13:00

Boligutleie - juridisk best practice

Ved leie av utleie til bolig setter loven skranker for hva som er tillatt å avtale. Loven er ikke nødvendig alltid praktisk, og passer heller ikke like godt for alle leieforhold. Som boligutleier bør man derfor kjenne loven og handlingsrommet godt. I tillegg inngås avtale om utleie av bolig med beboere som ikke er profesjonelle, hvilket ofte kan reise særskilte utfordringer. Vi deler av våre erfaringer om hvordan leiekontrakten bør utformes, og hva man som utleier bør fokusere på ved utleie av bolig, samt hvordan man kan balansere hensynet til effektiv drift og samtidig opptre i tråd med regelverket. Anette Thunes, partner i Føyen.
14:00 - 16:00

Bygningers vedlikeholdsbehov – stadig økende krav

Kurset bidrar til økt kunnskap rundt vurdering av bygningers tilstand og vedlikeholdsbehov, da dette er av avgjørende viktighet for god budsjettering og transparent vedlikeholdsplanlegging. Planleggingen er nødvendig og viktig på bakgrunn av stadig økte krav til energi- og miljøeffektivitet, fleksible bygninger, samt stadig økte kostnader til materialer og fleksibilitet. Nils-Erik Christiansen, partner i BER Bygg og eiendomsrevisjon.

Støttespillere