Nettverk for areal- og byplanleggere

Senter for eiendomsfag inviterer til vårt digitale kompetansenettverk for areal- og byplanleggere.

Formålet med nettverket er å fasilitere kunnskapsdeling på tvers av virksomheter, i et tidseffektivt og stedsuavhengig format. Nettverksgruppen ble etablert primo 2021, med sivilarkitekt PhD Gunnar Ridderström, fagekspert i Norconsult og førsteamanuensis ved NMBU, som fast fasilitator. Se nærmere presentasjon av Gunnar nedenfor.

Fagsamlingene skal bidra til at areal- og byplanleggere holder seg oppdatert, får utvekslet erfaringer og bedret sin egen forståelse og arbeidsmetoder. Deltagernes samlede kompetanse og erfaring vil være et vesentlig fundament for samlingene. Temaene vil bli belyst gjennom felles diskusjoner og innspill til deltakernes konkrete utfordringer, problemstillinger og oppgaver. Nettverket skal bidra til bedre kvalitet og effektivitet i deltagernes arbeidshverdag, gjennom utveksling av idéer og erfaringer rettet mot konkrete oppgaver.

Etter innleggene vil vi jobbe med det aktuelle temaet i grupper og i plenum. Hensikten er å konkretisere temaet i forhold til egne oppgaver, juridiske og planfaglige spørsmål, og hvordan det kan håndteres i eget arbeid.

Deltagerne i nettverket vil bli invitert til å komme med forslag til temaer som ønskes tatt opp. Det vil også være aktuelt å be deltagerne holde innlegg om temaer, arbeidsmetoder og konkrete løsninger. Dette vil selvfølgelig være frivillig.

Struktur for fagsamlingene
 • Presentasjon av tema for fagsamlingen
 • 2-3 innlegg fra fagressurs, med tid til spørsmål og kommentarer
 • Felles drøfting i grupper om temaet / problemstillingen
 • Presentasjon fra gruppene og diskusjon. Oppsummering i plenum

Alle innspillene vil bli dokumentert og vil være tilgjengelig for nettverkets deltagere etter at seminaret er avsluttet, slik at også de som ikke hadde anledning til å delta får tilgang til materialet. Det vil bli gjort opptak av innleggene såfremt innlederne godtar dette. Vi benytter Teams eller lignende programvare, slik at spørsmål kan stilles både via chat og direkte til innlederne.

Datoer for 2023
 • Fredag 3. februar 2023 kl 12:00-15:00
 • Fredag 24. mars 2023 kl 12:00-15:00
 • Fredag 12. mai 2023 kl 12:00-15:00
 • Fredag 15. september 2023 kl 12:00-15:00
 • Fredag 20. oktober 2023 kl 12:00-15:00
 • Fredag 24. november 2023 kl 12:00-15:00

Nettverkskontigenten er differensiert, avhengig av ønsket antall deltakere pr organisasjon.

Se også nærmere presentasjon av nettverkets fasilitator, Gunnar Ridderström, nedenfor.

 

Innmelding i nettverk for areal- og byplanleggere

 • Hidden
 • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Presentasjon av nettverksfasilitator Gunnar Ridderström

Gunnar Ridderström er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU og fagekspert i Norconsult. Han er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har videreutdanning i plan- og bygningsloven, samfunnsplanlegging (Samplan), planleggingsteori og -metode og forskningsmetodikk på doktorgradsnivå.

Gunnar har vært ansatt i Larvik som seksjonsleder for planseksjonen, som kommuneplanlegger og som prosjektleder for arbeidet med byplanen for Larvik by og kommuneplanens arealdel. Gunnar har også jobbet for Vestfold fylkeskommune med kystsoneplanen for Vestfold og har vært engasjert for å bistå i revisjonen av den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk og regional transportplan for Vestfold.

Gunnar jobbet med konseptvalgutredninger for Statens vegvesen Region sør i 6 år og har vært prosjektleder for utredningen av E18 Langangen-Grimstad, Grenland og Kristiansands-regionen. I tillegg har han vært prosessleder på verksteder for flere KVUer i regi av Statens vegvesen og Jernbaneverket. Gunnar har også jobbet for Jernbaneverket og Statens vegvesen i prosjektet Metode 21 hvor han var med å utarbeide delrapporten ”Tidlige tegn og sorte svaner”. Han har jobbet med konsekvensutredninger som konsulent for Forsvarets bygningstjeneste og Statens vegvesen (Tønsbergpakken) og har holdt etter- og videreutdanningskurs om konsekvensutredninger.

Han har også vært ansvarlig for planprosessen, kommunedelplanen og konsekvensutredningen av InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker. De ulike ansettelsesforholdene og prosjektene har gitt en god innsikt i den faglige og politiske behandlingen av planer.

Gunnar gjennomførte Statens vegvesens interne prosesslederutdannelse mens han var ansatt og har arbeidet med prosess og medvirkning i flere forskjellig sammenhenger og deltar i prosessledernettverket som består av fagfolk som jobber med prosessledelse i ulike offentlige og private organisasjoner. Han har hatt ansvaret for etter- og videreutdanningskurs i prosessplanlegging og underviser på Statens vegvesens planleggerstudium som er en kompetansegivende intern utdannelse av planprosessledere.

Ved NMBU har Gunnar utviklet og gjennomført etter- og videreutdanningskurs i regional planlegging og byutvikling, prosessledelse, helsekonsekvensutredninger og urban mobilitet. Han har også utviklet og gjennomført kurs for Norske arkitekters landsforbund i reguleringsplanlegging og helsefremmende planlegging.

I Citiplan har Gunnar leder oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere knyttet til planlegging på strategisk, fylkes- og områdenivå. Citiplan har ledet oppdrag knyttet til konseptvalgsutredninger for Jernbanedirektoratet og Oslo kommune, fylkesplaner for Vestfold og Telemark fylke, kommuneplaner og konsekvensutredninger for flere kommuner og utredningsoppdrag for Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og DOGA (Design og Arkitektursenteret).

Støttespillere