Bli kjent med våre nettverksfasilitatorer

Fasilitator for: Eiendomsbransjens toppledernettverk

Stig L. Bech

Advokat Stig L. Bech er partner i Wiersholm Advokatfirma fra 1. januar 2021. Bech har i en rekke år vært rangert blant Norges beste eiendomsadvokater i alle norske og internasjonale kåringer. Han har tidligere erfaring som partner i advokatfirmaene BAHR og Wikborg Rein, og før det igjen som inspektør i Kredittilsynet (Finanstilsynet) og Kreditkassen (Nordea). I 2019 og 2020 var Bech konsernsjef i den børsnoterte eiendomsutvikleren Solon Eiendom ASA. Bech har i sin tid som advokat vært sentral i utviklingen av de mest benyttede bransjestandarder/meglerstandarder for leie og salg av næringseiendom. Bech har hatt og har en rekke sentrale styreverv, herunder i Mustad Eiendom, Wahl Eiendom, Klaveness Marine, Bygg21, Omsorgsbygg og Boligbygg.

Fasilitator for: Nettverk for eiendoms- og forvaltningsdirektører

Anne Sofie Bjørkholt

Anne Sofie Bjørkholt er partner og leder av eiendomsavdelingen i BAHR. Hun har tidligere vært kontorsjef i Skattedirektoratet og partner i Wikborg Rein. Anne Sofie er engasjert i eiendomsutvikling, transaksjoner og leie, med vekt på sammensatte prosjekter som krever kompetanse innen avgift, selskapsrett og regulatoriske rammebetingelser. Hun ser jussen i et bredere perspektiv og er opptatt av hvordan samfunnsutvikling, trender og politikk påvirker eiendomsbransjen. Anne Sofie har styreerfaring, blant annet fra Selvaag Bolig.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Vestfold, Telemark og Viken vest (tidligere Bu-Te-Ve)

Eva Hagen

Eva Hagen er til daglig partner i Advokatfirmaet Ræder, hvor hun leder firmaets eiendomsavdeling. Hun har bred erfaring som eiendomsbesitter, forvalter og utvikler av byutviklingsområder i Oslo, bl.a fra sin tid som administrerende direktør i HAV Eiendom AS. Hun har lang erfaring med å håndtere eiendomsutviklingsprosjekter i transformasjonsområder fra havneområder til byutviklingsområde, herunder utforming og avvikling av kontrakter, tilrettelegging for byutvikling gjennom arkitektkonkurranser og parallelloppdrag, reguleringsprosesser og salg. Videre har hun erfaring fra partnerprosesser for utvikling, samt erfaring som byggherre for utviklingsprosjekter. Eva har utstrakt erfaring med forhandlinger, samt det å operere i grensesnittet mellom offentlige og private aktører innen eiendoms- og byutvikling. Hun har bred styreerfaring.

Fasilitator for: Nettverk for finans- og økonomidirektører og nettverk for eiendomsutviklere

Terje Johansen Ermesjø

Terje Johansen Ermesjø har 15 års erfaring fra eiendomsbransjen, som økonomi- og finansdirektør i Höegh Eiendom og Vital Eiendom (DnB). Han har også jobbet over 10 år som konsulent, mange av disse med oppdrag for selskaper innen eiendomsbransjen, bl.a. Avantor, Fabritius Eiendom og Braathen Eiendom. Terje har omfattende erfaring med kjøp og salg av eiendom, forhandlinger, finansiering, lønnsomhetsvurderinger, verdivurdering, økonomistyring, organisering av eiendomsvirksomhet samt skatt og avgift. Han har vært tungt involvert i store byutviklingsprosjekter som Hasle Linje i Oslo, Verket Moss og prosjekter innen alle eiendomssegmenter; bolig, forretning, lager, kontor og hotell. Han har erfaring fra styrearbeid i selskaper med store og små utviklingsprosjekter og med betydelige bygge- og rehabiliteringsprosjekter. I dag driver og eier han Ermesjø Eiendom AS, hvor han jobber med egne eiendomsprosjekter, rådgivningsoppdrag og styreverv i eiendomsbedrifter. Han er bl.a. styremedlem i Pellerin AS i Tromsø og Scanrope Eiendom i Tønsberg - sistnevnte eid av Industrifinans og OBOS.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Viken østre (tidligere Østfold)

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm er ansatt ved Institutt for Eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han forsker og underviser i temaer knyttet til by- og eiendomsutvikling. Han har også arbeidet som rådgiver overfor utviklere, kommuner og andre som arbeider med eiendoms- og byutvikling. Erling har sittet i en lang rekke juryer for arkitektkonkurranser og i statlige utvalg på feltet. I tillegg er han en aktiv bidragsyter til ordskiftet om arkitektur, by- og eiendomsutvikling, blant annet gjennom sine bidrag i Aftenposten.

Fasilitator for: Nettverk for tekniske direktører, nettverk for drift og miljø og ledernettverket for Innlandet

Roar Smelhus

Roar Smelhus har en spennende fagsammensetning og erfaring fra sine 25 år som rådgivende ingeniør og rådgiver i BAE- næringen. Kombinasjonen av teoretisk skolering innenfor ulike fag, slik som ingeniør-, marked-, innovasjon-, entreprenørskap-, ledelse- og økonomifag, samt praktisk erfaring som fagperson i prosjekter, ledelse av prosjekter og linjeledelse på selskapsnivå, er unik. Hans utdannelse er sammensatt av bachelor som både ingeniør og økonom, med en tilleggsmaster som «Executive Master of Managament» fra Handelshøyskolen BI - med fagkombinasjonene strategisk ledelse i BAE, grønn vekst og konkurransekraft, samt grønn innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller. I 2021 avslutter han en 3-årig videreutdanningsmaster i urbanisme ved AHO. Roar har også sittet sentralt i RIF, blant annet 4 år i hovedstyret, siste året som nestleder. Videre som mangeårig leder av ekspertgruppen for tekniske installasjoner, samt som deltager både i ekspertgruppen for innovasjon og kommunikasjon. I dag er han selvstendig rådgiver med ekspertområdene bærekraft og ny teknologi. Han er også fast skribent i blant annet Teknisk Ukeblad, VVS-forum og Nemitek. Roar har en evne til å bygge lange og varige relasjoner.

Fasilitator for: Nettverk for utleie og marked, nettverk for HR-direktører og nettverk for kommunale næringssjefer

Øivind Breen

Øivind Breen har fire års erfaring som adm. direktør for arkitektkontorene DARK og Hille Melbye, og før det har han tilbragt livet innenfor kreativ kommunikasjon som adm. direktør, kreativ leder, tekstforfatter og strateg. Videre har Breen vært assosiert partner med Copenhagen Institute for Future Studies, og kombinert med lederjobben for arkitekter ledet dette ham til å skrive rapporten "The Next Idea" om strategier for næringseiendom og temaet "Future of Work". Han har holdt en rekke foredrag rundt dette, bl.a for Senter for eiendomsfag, en rekke eiendomsselskaper, på MIPIM 2016, Oslo Arkitektur Triennale 2016 mm. Øivind er i dag eier av Breen.as, der hans misjon er å forløse konkurransekraft og energi i organisasjoner - gjennom prosesser for strategisk tydelighet og retning. Målet er organisatorisk energi og fundament for sterke merkevarer.

Fasilitator for: Nettverk for areal- og byplanleggere

Gunnar Ridderström

Gunnar Ridderström er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU og fagekspert i Norconsult. Han er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har videreutdanning i plan- og bygningsloven, samfunnsplanlegging (Samplan), planleggingsteori og -metode og forskningsmetodikk på doktorgradsnivå. Gunnar har vært ansatt i Larvik som seksjonsleder for planseksjonen, som kommuneplanlegger og som prosjektleder for arbeidet med byplanen for Larvik by og kommuneplanens arealdel. Gunnar har også jobbet for Vestfold fylkeskommune med kystsoneplanen for Vestfold og har vært engasjert for å bistå i revisjonen av den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk og regional transportplan for Vestfold. Gunnar jobbet med konseptvalgutredninger for Statens vegvesen Region sør i 6 år og har vært prosjektleder for utredningen av E18 Langangen-Grimstad, Grenland og Kristiansands-regionen. I tillegg har han vært prosessleder på verksteder for flere KVUer i regi av Statens vegvesen og Jernbaneverket. Gunnar har også jobbet for Jernbaneverket og Statens vegvesen i prosjektet Metode 21 hvor han var med å utarbeide delrapporten ”Tidlige tegn og sorte svaner”.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Stavanger og Bergen

Kristian Thaysen

Kristian Thaysen er Managing Partner og grunnlegger av rådgivningsselskapet Agenda Risk. Før dette har Thaysen vært rådgiver i 15 år i PwC og BDO. I BDO var han partner og ledet selskapets granskningsavdeling fra 2016. De siste årene i BDO ledet han i tillegg ledet hele selskapets rådgivningsmiljø, som i tillegg til compliance og gransking leverte tjenester innenfor verdivurdering, fusjoner og oppkjøp, generell økonomi- og ledelsesrådgivning, business analytics, bærekraft, cybersecurity samt sikkerhet og beredskap. Han har omfattende erfaring med risikostyring, internkontroll, personvern, compliance, samt gransking og økonomisk kriminalitet. Thaysen har solid forståelse for dagens risikobilde, både fra et ledelsesperspektiv og fra et mer operativt perspektiv. Thaysen har i en årrekke holdt en mengde foredrag om blant annet økonomisk kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Kristian har arbeidet som rådgiver innenfor sine fagområder for en lang rekke aktører innenfor eiendom, bygg- og anleggsbransjen.

Fasilitator for: Nettverk for kommunale økonomisjefer

Martine Karlsen Brustad

Martine Karlsen Brustad er advokat og senior manager i Advokatfirmaet PwC. Martine har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonale og internasjonale selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Hun har særlig fokus på offentlig sektor samt fagområdene mva-kompensasjon og M&A. Hun er også fast bidragsyter til Norges skatteblogg.

Fasilitator for: Nettverk for utviklings- og prosjektdirektører

Øystein Myre Bremset

Øystein Myre Bremset er partner i avdeling for bygg og anlegg i Advokatfirmaet Grette. Øystein har lang erfaring med å bistå sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen, og andre typer av aktører i tvistesaker. Han regnes som en av Norges fremste entrepriseadvokater, og har blitt høyt rangert i Finansavisens advokatundersøkelse de siste årene. Øystein er en svært erfaren prosedyreadvokat med svært gode resultater å vise til fra rettssaker de siste 12 år, og han har møterett i Høyesterett.

Fasilitator for: Nettverk for investeringsdirektører

Elin Mack Løvdal

Elin Mack Løvdal er partner i Advokatfirmaet CLP. Hun har tidligere rundt 10 års erfaring fra Advokatfirmaet BAHR og før den tid fra Forsvarsdepartementet hvor hun bl.a. jobbet med lovarbeid og var redaktør for Forsvarets langtidsplan. Mack Løvdal har bred erfaring som advokat og bistår kunder med alt fra transaksjoner, finansiering (inkludert juridisk vurdering av alternative kapitalstrukturer), strukturering av ulike former for saminvesteringer, og selskapsmessige omorganiseringer, til leiekontrakter og annen forvaltningsrelatert bistand, samt eiendomsutvikling og selskapsmessig/eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter. Mack Løvdal har styreerfaring fra Bank2 og Stor-Oslo Eiendom, og er en av initiativtakerne til www.Styrelisten.com.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere - Stavangerregionen

Knut Prestvik

Knut Prestvik er en meget anerkjent eiendomsadvokat, og har i over 20 år jobbet med eiendom i Stavangerregionen. Prestvik har vært involvert som advokat i en rekke store utbyggingsprosjekter i Stavanger, og i tillegg til eiendomsutvikling jobber Knut med strukturering av eiendomsprosjekter, transaksjoner og strategisk rådgivning til andre virksomheter utenfor den rene eiendomsbransjen. Fra 2014-2016 var Prestvik konsernsjef for Masiv AS, som driver innen eiendomsutvikling og som totalentreprenør. Han har også hatt en rekke styreverv i eiendomsrelatert virksomhet (p.t. blant annet i Møllekvartalet og Ålgård Sentrum Eiendom). Han har også betydelig styreerfaring fra andre virksomheter, som blant annet Sabi Sushi, Superwash, Alu Rehab og Kverneland Bil.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere og nettverk for eiendomsforvaltere - Trondheimsregionen

Siri Merethe Rønning

Siri Merethe Rønning arbeider som senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig i Trondheim. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Hakon Gruppen, Steen & Strøm, Basale, Trondheim Havn samt egen advokatpraksis. Hun har hatt og har flere styrelederverv, blant annet i DEAS Norway Balanced Property Fund, Stjørdal Kulturutvikling, Pro Invenia m.fl. Siri har bred arbeidserfaring innen fast eiendom, både innen transaksjon, forvaltning og utvikling av eiendom samt problemstillinger innen selskaps- og prosjektledelse. Hun er videre en erfaren foredragsholder, og underviser også ved NTNU Handelshøyskolen. Hun har et bredt kontaktnett både lokalt og nasjonalt.

Fasilitator for: Nettverk for prosjektledere

Sverre Nagell Bjordal

Sverre Nagell Bjordal har 30 års erfaring fra eiendom og eiendomsutvikling, som avdelingsdirektør i Statsbygg, administrerende direktør i Mustad Eiendom, IT Fornebu Eiendom og Oslo Areal, og som styremedlem i Backe Prosjekt og Oslofjord Property. De siste 10 årene har han jobbet som konsulent. Sverre har bakgrunn som siviløkonom og bygningsingeniør med prosjekt som spesialiseringsfag. Faglig nysgjerrighet har også ført til en erfaringsbasert master i urbanisme fra AHO og en PhD fra NMBU om eiendomsutvikling som strategisk prosjektledelse. Sverres tilnærming til prosjekt er fra prosjekteiers ståsted, som oppdragsgiver og byggherre.

Fasilitator for: Nettverk for kommunale eiendomssjefer

Kristin Fagerhaug

Kristin Fagerhaug har mange års erfaring som eiendomsdirektør i offentlig sektor, både i Bærum kommune, Norges Bank, Omsorgsbygg og Boligbygg i Oslo kommune. Hun er nå direktør for strategisk rådgivning i HRP AS. Som toppleder i offentlige organisasjoner siden 2009 har Fagerhaug god forståelse for offentlige og politiske styringsmekanismer og rammebetingelser. Hun har bred erfaring i forvaltning, drift og utvikling av svært varierte kommunale eiendomsporteføljer, og besitter en unik kompetanse knyttet til bruk av eiendom som strategisk innsatsfaktor i kommuner. Fagerhaug har også vært engasjert i by- og stedsutvikling, eiendomsutvikling som virkemiddel for innovasjon av kommunale tjenester og mer kommersiell forvaltning og utvikling av kommuners eiendomsverdier som ledd i å skape balanse i kommuners drifts- og investeringsbudsjett. Kristin er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom, og har bred ledererfaring fra bygg- og eiendomsbransjen. Hun har også kompetanse innen virksomhetsstyring, budsjett- og strategiprosesser, omstillingsprosesser, offentlige anskaffelser, sikkerhet og beredskap, klima og miljø, nye arbeidsformer og digitalisering/teknologi.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsforvaltere

Hege Skjelbred Hatlemark

Hege Skjelbred Hatlemark er daglig leder i Construction City Eiendom, et selskap heleid av OBOS Eiendom. Hun har 20 års erfaring fra eiendomsbransjen og har tidligere bl.a. jobbet i Sektor Eiendomsutvikling, Tjuvholmen KS og Selvaag Eiendom. Hege har bred erfaring fra forvaltning, utleie, samt utvikling av alt fra kjøpesentra, kontor og næringsarealer til utvikling av bygulv og bydeler.

Fasilitator for: Nettverk for bærekraftige forretningsmodeller

Anett Andreassen

Anett Andreassen har de siste årene vært direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. I Statsbygg har hun vært i 16 år, hvor hun har innehatt forskjellige roller innen strategi, økonomi, byggeprosjekt og eiendomsforvaltning. Hun er utdannet siviløkonom og har videreutdanning innen prosjektledelse, innovasjonsledelse og grønn vekst. Anett har også blant annet vært aktiv i klyngen rundt Construction City Cluster på området digitalisering og samhandling. Hun brenner for bærekraft og ønsker å bidra økt forståelse av mulighetsrommet som ligger for næringen i å ta et større ansvar, og hvordan bruk av forretningsmodeller og teknologi kan skape ny verdi og redusere klimagassutslipp. Anett er også opptatt av det organisatoriske og strategiske perspektivet, særlig rettet mot hvordan man skaper verdifull endring gjennom utvikling, erfaringsdeling og kompetanseheving.

Fasilitator for: Nettverk for regnskapssjefer og finans- og økonomidirektører i Vestfold og Telemark

Line Herdal

Line Herdal jobber som direktør/advokat i Advokatfirmaet PwC AS, hvor hun har fagansvaret for eiendom, entreprise og kontraktsrett. Etter mer enn 18 år som advokat og juridisk direktør, besitter hun en bred kompetanse innen eiendomsfaget. Line har i en årrekke jobbet som konsernadvokat for Skandinavias største entreprenør- og eiendomsselskap, Veidekke, samt som juridisk direktør for en av landets største byggentreprenører, Betonmast. Hun har vært rådgiver for konsernledelsen, samt underliggende fagavdelinger i selskapene, i tillegg til å yte bistand direkte ute i pågående utviklings- og byggeprosjekter. Fagområdene har bla. omfattet entrepriserett, fast eiendom, tingsrett, offentlige anskaffelser, kontraktsrett og selskapsrett (kjøp & salg av eiendomsselskaper). Hun har også jobbet på oppdragsgiver- og byggherresiden, ved Oslo universitetssykehus HF og i forsvarets eiendomsselskap, Forsvarsbygg. Hun har bistått med løpende rådgivning innen offentlige anskaffelser, EØS-regelverk, kjøp og salg av eiendom/tomter, grunnerverv, prosjektutvikling, rådgivningsavtaler, utarbeidelse av kontrakter og generell tvistehåndtering.

Fasilitator for: Nettverk for verdivurderere

Johan Berg-Svendsen

Johan Berg-Svendsen er daglig leder i Veridian og ansvarlig for verdivurdering og økonomisk analyse. Berg-Svendsen var i perioden 2007-2018 daglig leder og ansvarlig for eiendomsanalyse i BER. Han er utdannet siviløkonom fra Université de Fribourg, Sveits, og innehar i tillegg en byggteknisk tilleggsutdannelse fra Høyskolen i Østfold. Johan har tidligere erfaring som forvalter innen finansbransjen i Sveits samt hotell- og eiendomsdrift i Norge. Berg-Svendsen har jobbet utelukkende med eiendom siden 2007, og er anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors.

Fasilitator for: Nettverk for boligmarked og -salg

Øystein Bonvik

Øystein Bonvik er spesialist på merkevare- og markeds-PR, og har de siste 25 årene jobbet med noen av de største og mest kjente merkevareselskapene nasjonalt og internasjonalt. Han jobber både strategisk, kreativt og operativt, og leder et nettverk av uavhengige kommunikasjonsrådgivere og innholdsprsodusenter innenfor tekst, bilder, design, lyd og video. Øystein har ledet en rekke employer branding-prosjekter de siste årene, og er forfatter eller medforfatter av sju fagbøker. Han underviser i tillegg i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon ved Handelshøyskolen BIs Executive-program.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Trondheim

Rolf Thorsen

Rolf Thorsen er adm. direktør i Polaris Eiendom, og har bakgrunn som toppleder for NCC Property Development, Oslo S Utvikling og Selvaag Bolig. Rolf har jobbet med prosjekt-, eiendoms-, by- og samfunnsutvikling de siste 20 årene, og han har også jobbet internasjonalt med store infrastrukturprosjekter. Videre var Rolf med på å etablere Norwegian Green Building Council (nå Grønn Byggallianse), som tok BREEAM til Norge og laget den norske versjonen BREEAM-NOR. Han var styreleder i NGBC i 5 år. Thorsen har også bakgrunn som toppidrettsutøver og idrettsadministrator. Som roer har han 10 VM- / OL-medaljer, 3 i gull, og han er tildelt både det norske og det internasjonale roforbunds høyeste utmerkelser. Han var president i Norges Roforbund i perioden 2000–2010, og han har sittet i fagstyret til Olympiatoppen.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Oslo

Mona Ingebrigtsen

Mona Ingebrigtsen har vært i bygg- og eiendomsbransjen siden 1985, hvorav de senest 12 årene som administrerende direktør i Oslo Areal. Mona har et hjerte for byutvikling, med fokus på økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Hun har drevet med eiendomsutvikling og næringseiendom, herunder investeringer/transaksjoner, utvikling, utleie, gjennomføring og forvaltning., blant annet som utviklingsdirektør og administrerende direktør i NCC Property Development. Mona brenner for samarbeid på tvers av fag, selskaper og interesseområder, og hun har god erfaring med kompetanse – og endringsledelse. Hun er også erfaren som styremedlem og styreleder i ulike selskaper gjennom mange år. Av utdannelse er hun sivilingeniør bygg fra NTH (nå NTNU), har en Master i Strategisk ledelse (MASTRA) fra NHH, er bedriftsøkonom fra NHH, samt har tatt Executive Board Programme fra INSEAD/Scandinavian Executive Institute.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere i Vestfold, Telemark og Viken vest (tidligere Bu-Te-Ve)

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen er daglig leder i Bylos; en eiendomsutvikler med prosjekter flere steder på Østlandet og med hovedsete i Sandefjord. Han har tidligere vært akkvisisjonssjef i Veidekke Eiendom (nå Nordr) i omslag 10 år, og før det har han hatt internasjonal erfaring som Asset Manager i Colliers International. Thomas har utdannelse innen eiendom og finans fra Curtin University i Australia samt fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Thomas har spisskompetanse på transaksjoner, forhandlinger, verdivurderinger, tidligfaseutvikling og industriell boligutvikling.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere i Bergensregionen

Ole Herbrand Kleppe

Ole Herbrand Kleppe har mer enn 25 års erfaring fra eiendomsbransjen, blant annet som prosjektsjef og senere konserndirektør for BOB Eiendomsutvikling. Her var han ansvarlig for utvikling og utbygging av Damsgårdssundet i Bergen sentrum. Han har også hatt idéen til og ansvaret for byggingen av Treet, som i 2015 var verdens høyeste trehus. I 2018 var han initiativtaker til etablering av selskapet QiSpace, en startup innen 3D-visualisering av nye boliger og næringsbygg. Ole Herbrand har også jobbet 10 år som prosjektleder og divisjonsleder i Rambøll. I dag driver han sitt eget selskap og tilbyr rådgivning innen eiendomsutvikling i tillegg til å utvikle egne prosjekter. Han er i sin tid utdannet sivilingeniør ved NTH, innen Bygg/Industriell økonomi.

Fasilitator for: Nettverk for finans- og økonomidirektører i Trondheimsregionen

Morten Straume Riseth

Morten Straume Riseth er advokat/direktør i Advokatfirmaet PwC, hvor han har hovedansvar for forretningsjuridiske tjenester ved kontoret i Trondheim. Morten har bred erfaring fra forretningsjuridisk advokatvirksomhet og som advokat/ legal counsel i SpareBank 1 SMN, hvor han særlig jobbet sammen med bankens næringslivsavdeling innenfor eiendomsfinansiering. Han har særlig bistått eiendomsselskaper innenfor transaksjoner og leie, herunder i forhandlinger, due diligence-prosesser, kontraktsarbeid, og gjennomføring/ oppgjør. Videre har han over flere år innehatt eiendomsmeglerbevilling som advokat og har innehatt styrelederverv i eiendomsmeglerforetak og i eiendomsselskap. Morten har også kompetanse innenfor selskapsrett og arbeidsrett og prosedert flere saker innenfor sine kompetanseområder for domstolene.

Støttespillere