Bli kjent med våre nettverksfasilitatorer

Fasilitator for: Eiendomsbransjens toppledernettverk

Stig L. Bech

Advokat Stig L. Bech er partner i Wiersholm Advokatfirma fra 1. januar 2021. Bech har i en rekke år vært rangert blant Norges beste eiendomsadvokater i alle norske og internasjonale kåringer. Han har tidligere erfaring som partner i advokatfirmaene BAHR og Wikborg Rein, og før det igjen som inspektør i Kredittilsynet (Finanstilsynet) og Kreditkassen (Nordea). I 2019 og 2020 var Bech konsernsjef i den børsnoterte eiendomsutvikleren Solon Eiendom ASA. Bech har i sin tid som advokat vært sentral i utviklingen av de mest benyttede bransjestandarder/meglerstandarder for leie og salg av næringseiendom. Bech har hatt og har en rekke sentrale styreverv, herunder i Mustad Eiendom, Wahl Eiendom, Klaveness Marine, Bygg21, Omsorgsbygg og Boligbygg.

Fasilitator for: Nettverk for eiendoms- og forvaltningsdirektører

Anne Sofie Bjørkholt

Anne Sofie Bjørkholt er partner og leder av eiendomsavdelingen i BAHR. Hun har tidligere vært kontorsjef i Skattedirektoratet og partner i Wikborg Rein. Anne Sofie er engasjert i eiendomsutvikling, transaksjoner og leie, med vekt på sammensatte prosjekter som krever kompetanse innen avgift, selskapsrett og regulatoriske rammebetingelser. Hun ser jussen i et bredere perspektiv og er opptatt av hvordan samfunnsutvikling, trender og politikk påvirker eiendomsbransjen. Anne Sofie har styreerfaring, blant annet fra Selvaag Bolig.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Vestfold, Telemark og Viken vest (tidligere Bu-Te-Ve)

Eva Hagen

Eva Hagen er til daglig partner i Advokatfirmaet Ræder, hvor hun leder firmaets eiendomsavdeling. Hun har bred erfaring som eiendomsbesitter, forvalter og utvikler av byutviklingsområder i Oslo, bl.a fra sin tid som administrerende direktør i HAV Eiendom AS. Hun har lang erfaring med å håndtere eiendomsutviklingsprosjekter i transformasjonsområder fra havneområder til byutviklingsområde, herunder utforming og avvikling av kontrakter, tilrettelegging for byutvikling gjennom arkitektkonkurranser og parallelloppdrag, reguleringsprosesser og salg. Videre har hun erfaring fra partnerprosesser for utvikling, samt erfaring som byggherre for utviklingsprosjekter. Eva har utstrakt erfaring med forhandlinger, samt det å operere i grensesnittet mellom offentlige og private aktører innen eiendoms- og byutvikling. Hun har bred styreerfaring.

Fasilitator for: Nettverk for finans- og økonomidirektører, nettverk for eiendomsutviklere

Terje Johansen Ermesjø

Terje Johansen Ermesjø har 15 års erfaring fra eiendomsbransjen, som økonomi- og finansdirektør i Höegh Eiendom og Vital Eiendom (DnB). Han har også jobbet over 10 år som konsulent, mange av disse med oppdrag for selskaper innen eiendomsbransjen, bl.a. Avantor, Fabritius Eiendom og Braathen Eiendom. Terje har omfattende erfaring med kjøp og salg av eiendom, forhandlinger, finansiering, lønnsomhetsvurderinger, verdivurdering, økonomistyring, organisering av eiendomsvirksomhet samt skatt og avgift. Han har vært tungt involvert i store byutviklingsprosjekter som Hasle Linje i Oslo, Verket Moss og prosjekter innen alle eiendomssegmenter; bolig, forretning, lager, kontor og hotell. Han har erfaring fra styrearbeid i selskaper med store og små utviklingsprosjekter og med betydelige bygge- og rehabiliteringsprosjekter. I dag driver og eier han Ermesjø Eiendom AS, hvor han jobber med egne eiendomsprosjekter, rådgivningsoppdrag og styreverv i eiendomsbedrifter. Han er bl.a. styremedlem i Pellerin AS i Tromsø og Scanrope Eiendom i Tønsberg - sistnevnte eid av Industrifinans og OBOS.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Viken østre (tidligere Østfold)

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm er ansatt ved Institutt for Eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han forsker og underviser i temaer knyttet til by- og eiendomsutvikling. Han har også arbeidet som rådgiver overfor utviklere, kommuner og andre som arbeider med eiendoms- og byutvikling. Erling har sittet i en lang rekke juryer for arkitektkonkurranser og i statlige utvalg på feltet. I tillegg er han en aktiv bidragsyter til ordskiftet om arkitektur, by- og eiendomsutvikling, blant annet gjennom sine bidrag i Aftenposten.

Fasilitator for: Nettverk for juridiske direktører/ledere

Hallgeir Østrem

Hallgeir Østrem har nærmere 30 års erfaring fra eiendomsbransjen, både som advokat og juridisk direktør. Han er for tiden juridisk direktør i Entra ASA (siden 2013). I perioden 2001 til 2013 var han partner i advokatfirmaet Schjødt og tilknyttet avdelingen for fast eiendom. Han har også vært ansatt som advokat i juridisk avdeling i OBOS (perioden 1994 til 2001). Hallgeir satt i stillingen som kommuneadvokat (tittel kommunejurist) i perioden 1993 til 1994. Hallgeir har omfattende erfaring fra de fleste rettsområder som er knyttet til fast eiendom, og har med sin bakgrunn vært «in house» advokat både i Entra ASA, OBOS og en mindre kommune. I Entra ASA har han bygget opp en egen juridisk avdeling og har betydelig erfaring med rollen som juridisk rådgiver i konsern. Perioden som advokat i advokatfirmaet Schjødt har gitt forståelsen for rollen som tilbyder av juridiske tjenester overfor private og offentlige enheter. Han har videre lang erfaring fra styrearbeid i selskaper med store og små utviklingsprosjekter.

Fasilitator for: Nettverk for tekniske direktører, nettverk for drift og miljø, ledernettverket for Innlandet

Roar Smelhus

Roar Smelhus har en spennende fagsammensetning og erfaring fra sine 25 år som rådgivende ingeniør og rådgiver i BAE- næringen. Kombinasjonen av teoretisk skolering innenfor ulike fag, slik som ingeniør-, marked-, innovasjon-, entreprenørskap-, ledelse- og økonomifag, samt praktisk erfaring som fagperson i prosjekter, ledelse av prosjekter og linjeledelse på selskapsnivå, er unik. Hans utdannelse er sammensatt av bachelor som både ingeniør og økonom, med en tilleggsmaster som «Executive Master of Managament» fra Handelshøyskolen BI - med fagkombinasjonene strategisk ledelse i BAE, grønn vekst og konkurransekraft, samt grønn innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller. I 2021 avslutter han en 3-årig videreutdanningsmaster i urbanisme ved AHO. Roar har også sittet sentralt i RIF, blant annet 4 år i hovedstyret, siste året som nestleder. Videre som mangeårig leder av ekspertgruppen for tekniske installasjoner, samt som deltager både i ekspertgruppen for innovasjon og kommunikasjon. I dag er han selvstendig rådgiver med ekspertområdene bærekraft og ny teknologi. Han er også fast skribent i blant annet Teknisk Ukeblad, VVS-forum og Nemitek. Roar har en evne til å bygge lange og varige relasjoner.

Fasilitator for: Nettverk for utleie og marked, nettverk for HR-direktører

Øivind Breen

Øivind Breen har fire års erfaring som adm. direktør for arkitektkontorene DARK og Hille Melbye, og før det har han tilbragt livet innenfor kreativ kommunikasjon som adm. direktør, kreativ leder, tekstforfatter og strateg. Videre har Breen vært assosiert partner med Copenhagen Institute for Future Studies, og kombinert med lederjobben for arkitekter ledet dette ham til å skrive rapporten "The Next Idea" om strategier for næringseiendom og temaet "Future of Work". Han har holdt en rekke foredrag rundt dette, bl.a for Senter for eiendomsfag, en rekke eiendomsselskaper, på MIPIM 2016, Oslo Arkitektur Triennale 2016 mm. Øivind er i dag eier av Breen.as, der hans misjon er å forløse konkurransekraft og energi i organisasjoner - gjennom prosesser for strategisk tydelighet og retning. Målet er organisatorisk energi og fundament for sterke merkevarer.

Fasilitator for: Nettverk for areal- og byplanleggere

Gunnar Ridderström

Gunnar Ridderström er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU og fagekspert i Norconsult. Han er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har videreutdanning i plan- og bygningsloven, samfunnsplanlegging (Samplan), planleggingsteori og -metode og forskningsmetodikk på doktorgradsnivå. Gunnar har vært ansatt i Larvik som seksjonsleder for planseksjonen, som kommuneplanlegger og som prosjektleder for arbeidet med byplanen for Larvik by og kommuneplanens arealdel. Gunnar har også jobbet for Vestfold fylkeskommune med kystsoneplanen for Vestfold og har vært engasjert for å bistå i revisjonen av den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk og regional transportplan for Vestfold. Gunnar jobbet med konseptvalgutredninger for Statens vegvesen Region sør i 6 år og har vært prosjektleder for utredningen av E18 Langangen-Grimstad, Grenland og Kristiansands-regionen. I tillegg har han vært prosessleder på verksteder for flere KVUer i regi av Statens vegvesen og Jernbaneverket. Gunnar har også jobbet for Jernbaneverket og Statens vegvesen i prosjektet Metode 21 hvor han var med å utarbeide delrapporten ”Tidlige tegn og sorte svaner”.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Kristian Thaysen

Kristian Thaysen er Managing Partner og grunnlegger av rådgivningsselskapet Agenda Risk. Før dette har Thaysen vært rådgiver i 15 år i PwC og BDO. I BDO var han partner og ledet selskapets granskningsavdeling fra 2016. De siste årene i BDO ledet han i tillegg ledet hele selskapets rådgivningsmiljø, som i tillegg til compliance og gransking leverte tjenester innenfor verdivurdering, fusjoner og oppkjøp, generell økonomi- og ledelsesrådgivning, business analytics, bærekraft, cybersecurity samt sikkerhet og beredskap. Han har omfattende erfaring med risikostyring, internkontroll, personvern, compliance, samt gransking og økonomisk kriminalitet. Thaysen har solid forståelse for dagens risikobilde, både fra et ledelsesperspektiv og fra et mer operativt perspektiv. Thaysen har i en årrekke holdt en mengde foredrag om blant annet økonomisk kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Kristian har arbeidet som rådgiver innenfor sine fagområder for en lang rekke aktører innenfor eiendom, bygg- og anleggsbransjen.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsforvaltere

Camilla Kristiansen Lunne

Camilla Kristiansen Lunne er Vice Managing Partner og leder av eiendomsavdelingen i Schjødt. Camilla er spesialisert innen transaksjoner og eiendomsutvikling, og har vært i firmaet siden 2004. Hun har bred erfaring med rådgivning av sentrale norske eiendomsaktører i forbindelse med eiendomsutvikling, utbygging, eiendomstransaksjoner og kommersielle leiekontrakter. I tillegg arbeider Camilla mye med eiendomsorganisering, herunder fradeling og seksjonering av eiendom, og har deltatt som medlem i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg for vurdering av effektiv eiendomsdannelse i utviklingsprosjekter som pågår over tid.

Fasilitator for: Nettverk for kommunale økonomisjefer

Martine Karlsen Brustad

Martine Karlsen Brustad er advokat og senior manager i Advokatfirmaet PwC. Martine har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonale og internasjonale selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Hun har særlig fokus på offentlig sektor samt fagområdene mva-kompensasjon og M&A. Hun er også fast bidragsyter til Norges skatteblogg.

Fasilitator for: Nettverk for utviklings- og prosjektdirektører

Øystein Myre Bremset

Øystein Myre Bremset er leder av entreprisegruppen i Advokatfirmaet BAHR. Myre Bremset er ranket som «next generation lawyer» innenfor entrepriserett av Legal 500. Han har utstrakt prosedyreerfaring, møterett for Høyesterett og svært gode resultater å vise til fra de sakene han har ført for domstolene. Øystein er også redaksjonsmedlem for Gyldendal Rettsdata innenfor entreprise, plan- og bygningsrett.

Fasilitator for: Nettverk for investeringsdirektører

Elin Mack Løvdal

Elin Mack Løvdal er partner i Advokatfirmaet CLP. Hun har tidligere rundt 10 års erfaring fra Advokatfirmaet BAHR og før den tid fra Forsvarsdepartementet hvor hun bl.a. jobbet med lovarbeid og var redaktør for Forsvarets langtidsplan. Mack Løvdal har bred erfaring som advokat og bistår kunder med alt fra transaksjoner, finansiering (inkludert juridisk vurdering av alternative kapitalstrukturer), strukturering av ulike former for saminvesteringer, og selskapsmessige omorganiseringer, til leiekontrakter og annen forvaltningsrelatert bistand, samt eiendomsutvikling og selskapsmessig/eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter. Mack Løvdal har styreerfaring fra Bank2 og Stor-Oslo Eiendom, og er en av initiativtakerne til www.Styrelisten.com.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere - Stavangerregionen

Knut Prestvik

Knut Prestvik er en meget anerkjent eiendomsadvokat, og har i over 20 år jobbet med eiendom i Stavangerregionen. Prestvik har vært involvert som advokat i en rekke store utbyggingsprosjekter i Stavanger, og i tillegg til eiendomsutvikling jobber Knut med strukturering av eiendomsprosjekter, transaksjoner og strategisk rådgivning til andre virksomheter utenfor den rene eiendomsbransjen. Fra 2014-2016 var Prestvik konsernsjef for Masiv AS, som driver innen eiendomsutvikling og som totalentreprenør. Han har også hatt en rekke styreverv i eiendomsrelatert virksomhet (p.t. blant annet i Møllekvartalet og Ålgård Sentrum Eiendom). Han har også betydelig styreerfaring fra andre virksomheter, som blant annet Sabi Sushi, Superwash, Alu Rehab og Kverneland Bil.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere, nettverk for eiendomsforvaltere - Trondheimsregionen

Siri Merethe Rønning

Siri Merethe Rønning startet 1. mai 2021 som senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig i Trondheim. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Hakon Gruppen, Steen & Strøm, Basale og Trondheim Havn. Hun har de siste årene drevet egen advokatpraksis. Hun har flere styrelederverv, blant annet i Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund, Trondheim Spektrum m.fl. Siri har bred arbeidserfaring innen fast eiendom, både innen transaksjon, forvaltning og utvikling av eiendom samt problemstillinger innen selskaps- og prosjektledelse. Hun er videre en erfaren foredragsholder, og underviser også ved NTNU Handelshøyskolen. Hun har et bredt kontaktnett både lokalt og nasjonalt.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere - Bergensregionen

Nancy Jøssang

Nancy Jøssang er adm. direktør og partner i Opus. Utdannet arkitekt, med 20 års erfaring fra byutviklingsfeltet. Hun har et bankende hjerte for bærekraftig, samfunnstilpasset og lønnsom by- og stedsutvikling. Nancy jobber særlig med risikoanalyser ved erverv, konsept-/ strategisk utvikling og prosjektstyring. Ofte bistår hun i og leder store transformasjons- og plansaker med høy kompleksitet, hvor det kreves et tett samspill mellom et bredt spekter av aktører og fagfelt. Hennes styrke er strategisk planlegging, organisering og oppbygging av de tverrfaglige team som er nødvendig for godt samspill i multidisiplinære interaktive planprosesser som involverer spesialister, klienter og innsigelsesmyndigheter. Hennes ansvar og gode leveranser er betydelig innenfor marked- og samfunnskontakt.

Fasilitator for: Nettverk for prosjektledere

Sverre Nagell Bjordal

Sverre Nagell Bjordal har 30 års erfaring fra eiendom og eiendomsutvikling, som avdelingsdirektør i Statsbygg, administrerende direktør i Mustad Eiendom, IT Fornebu Eiendom og Oslo Areal, og som styremedlem i Backe Prosjekt og Oslofjord Property. De siste 10 årene har han jobbet som konsulent. Sverre har bakgrunn som siviløkonom og bygningsingeniør med prosjekt som spesialiseringsfag. Faglig nysgjerrighet har også ført til en erfaringsbasert master i urbanisme fra AHO og en PhD fra NMBU om eiendomsutvikling som strategisk prosjektledelse. Sverres tilnærming til prosjekt er fra prosjekteiers ståsted, som oppdragsgiver og byggherre.

Støttespillere