Kommunal eiendomskompetanse

Senter for eiendomsfag bistår offentlig sektor med oppdatert eiendoms-, plan- og byggkompetanse, og vi har stort innslag av kommuner og fylkeskommuner som deltakere i våre etterutdanningsprogram.

I vår undervisningsmodell har vi som hypotese at privat-offentlig verdiskapning har de beste vilkår der hvor kompetansen er noenlunde likt fordelt mellom forhandlingspartene. Dette styrker dialogen og gjør løsningene bærekraftige.

Som resultat av dette etterstreber vi et sammensatt undervisningsmiljø, der både forelesere og deltakere representerer ulike faglige ståsted – for å komplettere helhetsbildet og legge til rette for tverrfaglig dialog. I dette arbeidet ligger vår styrke i at vi har ett faglig ben i kommersiell eiendomsforståelse og det andre i offentlig plan- og eiendomsforvaltning.

Vi tilbyr fordypninger i alle ansvarsområder innen eiendom i offentlig sektor som plan, regulering, byggesak, utleie, utvikling, forvaltning og drift.  Senterets ansatte har alle yrkesbakgrunn fra praktisk eiendomsutøvelse.

Vi tilrettelegger gjerne for internopplæring for kommuner. Kontaktperson er programdirektør Even Leira.

NYHET! Nettstudier

Med våre nettstudier i eiendom bringer vi førsteklasses eiendomskompetanse direkte til deg, slik at du kan skreddersy din egen etterutdanning – i ditt tempo, med stor fleksibilitet og til lavere kostnad enn ved tradisjonell innlæring.

19.-20. november 2020

Kompetanseheving i plan-og bygningsrett

Plan- og byggesaksbehandling står sentralt som verdiskapende faktor for kommunens innbyggere og næringsliv. Prosessene er komplekse og styres av et større regelverk som praktiseres ulikt mellom kommuner og mellom ulike saksbehandlere. Viktigheten av å vite hva som er effektivt og rett øker med antall tiltakshavere, og svært mye kan både tjenes og spares ved å forstå lovverket og praktiseringen av denne.

8.-9. februar 2021

Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis

I denne populære og praktiske fordypningen vil det gis inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanslyserapport skal forstås og anvendes.

23.-24. november 2020

Eiendom fra A til Å

I denne fordypningen vil deltakerne tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med. Fordypningen passer for virksomhetsledere og andre offentlig ansatte som ikke direkte jobber innen eiendom, men er avhengige av eiendom for sin tjenesteproduksjon.

11. februar 2021

Merverdiavgift for eiendom - kommunal sektor

Merverdiavgift i kommunal sektor kan være et utfordrende felt å jobbe i. I denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-planlegging. Vi vil dypdykk i relevante problemstillinger som: Hvordan MVA behandling ved delt virksomhet, herunder konsekvenser av sambruk og ikke-bruk? Hva med konkurransebestemmelse? Kravet til økonomisk aktivitet – MVA behandling av kommunale konserthus og idrettsanlegg?

12. og 13. april 2021

Endring av fast eiendom – med fokus på kommunens saksbehandling

Undersvisningsansvarlig er Leikny Gammelmo som sjefsingeniør i Kartverket, Eiendomsdivisjonen. Hun har en ph.d. i eiendomsfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2019). Dette fordypningstilbudet tar utgangspunkt i forskningen i Leikny Gammelmos doktorgradsprosjekt av 2019, som er utgitt i bokform av Universitetsforlaget 30. april 2020. Gammelmo har undersøkt hvordan norske kommuner utfører saksbehandlingen og setter dette i sammenheng med det formelle rammeverket. Undervisningen er beregnet på dem som jobber med fast eiendom, og vil være nyttig for eiendomsutviklere og saksbehandlere i kommunen.

28.-29. oktober 2021

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

Fordypningen gir innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset gir strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Denne fordypningen passer for kommuner, utbyggere og rådgivere fra både privat og offentlig sektor.

2021-datoer lanseres snart!

Det årlige byggesakskurset

Kurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven. Deltakerne får god, systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

Støttespillere