Oppstart 26.-27. aug. 2021

Bransjesertifikat i plan- og byggesak

Kunnskap om plan- og bygningsloven er muligens det viktigste redskapet i verktøykassen for alle som jobber med arealbasert verdiskapning i Norge.

Modul 1: Arealplanlegging
Modul 2: Gjennomføring av reguleringsplan
Modul 3: Byggesak
Modul 4: Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner

Velg mellom:
  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Plan og-bygningsloven regulerer muligheter til å skape verdier i eiendom, gjennom å initiere egne plan- og byggesaker. Rammeverket er likt for alle aktører, uavhengig av om de tilhører privat, offentlig eller ideell sektor. Og selv med bruk av kyndige rådgivere tilhører innsikt i gjeldende plan- og bygningsrett den delen av bestillerkompetanse som ikke bør outsources. Til dette vil vårt nye plan- og bygningsrettstudie være til praktisk nytte, med en sterk bransjefaglig tilnærming og med lærekrefter som kjenner denne virkeligheten inngående – fra alle sider av forhandlingsbordet.

Plan- og byggesaksstudiet er et bransjenært kompetanseprogram

Deltidsstudiet er et skreddersydd kompetanseprogram for praktikere i både privat og offentlig sektor. Programmet gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner.

Bransjeutdanningen tar for seg hovedinnholdet i plan- og bygningsrett, og vil gi deg konkrete og håndgripelige verktøy. Modulene kan tas sammenhengende eller uavhengig av hverandre. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere samt kommunale plan- og bygningsmyndigheter.

Undervisningen er pr. dags dato digital  i form av å følge undervisningen live på nett eller som e-billett. Ved e-billett får du tilgang til ferdig redigerte videoer fire dager etter innspilling.

Tid og sted:

  • Modul 1: Arealplanlegging. Dato: 26.-27. aug. 2021
  • Modul 2: Gjennomføring av reguleringsplan. Dato: 16.-17. sep. 2021
  • Modul 3: Byggesak. Dato: 8.-9. november 2021
  • Modul 4: Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner. Dato: 25.-26. november 2021

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4 Oslo.  Velg mellom oppmøte, e-billett eller live digitalt.

  • Fire undervisningsmoduler á to dager på dagtid alle fra kl 09:00 til 16:00. Oppmøte, e-billett eller live digitalt.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne spesialister innen plan- og bygningsrett.
  • Egne caser for diskusjon og læring.

Meld deg på Bransjesertifikat i plan- og byggesak nå!

Om deltidsstudiet

Kunnskap om plan- og bygningsloven representerer kanskje det viktigste redskapet i verktøykassen for alle som jobber med arealbasert verdiskapning i Norge. Dette lovverket regulerer dine muligheter til å skape verdier i eiendom, gjennom å initiere egne plan- og byggesaker. Rammeverket er likt for alle aktører, uavhengig av om de tilhører privat, offentlig eller ideell sektor.

I tillegg er plan- og bygningsloven en såkalt ja-lov, hvilket innebærer at du i utgangspunktet kan forvente å få innvilget det som ikke uttrykkelig måtte være forbudt. Dette betyr imidlertid ikke at dette lovverket praktiseres likt eller rett til en hver tid, rundt om i landet. Enhver praktiker må derfor være forberedt på avvik i lokal forståelse samt i håndheving av dens mange regler og tilhørende forskrifter og veiledere. Og selv med bruk av kyndige rådgivere tilhører innsikt i gjeldende plan- og bygningsrett den delen av din bestillerkompetanse som ikke bør outsources.

Du er derfor selv tjent med å kjenne til lovens mange irrganger, og hvor og når du som oppdragsgiver må kunne sette inn støtet – for å sikre fremdrift og måloppnåelse, innenfor lovens rammer. Til dette vil vårt nye plan- og byggesaksstudie være til praktisk nytte, med en sterk bransjefaglig tilnærming og med lærekrefter som kjenner denne virkeligheten inngående – fra alle sider av forhandlingsbordet. Vi gleder oss til å bidra til din bestillerkompetanse, slik at du kan skape de gode eiendomsprosjektene!

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i plan- og byggesak. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere i eiendomsbransjen.

Lærekrefter

Undervisningsansvarlige er  Stein Ness, Anne Sofie Bjørkholt og Øystein Nore Nyhus, alle advokater med omfattende erfaring innen plan- og bygningsrett. Med sitt faglig brede nedslagsfelt evner våre lærekrefter å formidle dette omfattende fagstoffet på en virkelighetsnær måte, til praktisk bruk for deltakerne.

Stein Ness er medforfatter av boka Plan- og bygningsrett, utgitt av Universitetsforlaget i tredje utgave. Dette er den oppdaterte utgaven av standardverket for alle som arbeider med arealbasert verdiskapning iht Plan- og bygningsloven. Stein har jobbet som advokat både i offentlig – og private sektor, og har i en årrekke arbeidet med juridiske temaer knyttet til eiendomsutvikling. Han har tidligere vært leder og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Stein for jobber for tiden hos Bane NOR Eiendom som leder for konsernjuridisk avdeling.

Anne Sofie Bjørkholt er partner og leder av eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet BAHR. Hun har tidligere vært kontorsjef i Skattedirektoratet og partner i Wikborg Rein. Anne Sofie er engasjert i eiendomsutvikling, transaksjoner og leie, med vekt på sammensatte prosjekter som krever kompetanse innen avgift, selskapsrett og regulatoriske rammebetingelser. Hun ser jussen i et bredere perspektiv og er opptatt av hvordan samfunnsutvikling, trender og politikk påvirker eiendomsbransjen. Anne Sofie har styreerfaring fra bl.a. Selvaag Bolig.

Øystein Nore Nyhus er forfatter av Norsk lovkommentar til Plan- og bygningsloven hos Rettsdata. Lovkommentaren er et viktig arbeidsverktøy for både private og offentlige aktører. Han har tidligere vært leder av fagavdelingen for plan- og bygningsrett hos Sivilombudsmannen. Øystein har også bistått Oslo kommune i plan- og bygningsrettslige spørsmål som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. I dag arbeider Øystein med eiendomsutvikling og tvisteløsning i eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet BAHR.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4 Oslo.  Velg mellom oppmøte, e-billett eller live digitalt.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av opptak tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Moduler

Innholdet i deltidsstudiet

Arealplanlegging

I modul 1 gjennomgås arealprosesser og krav til utarbeidelse av arealplaner, med særlig fokus utarbeidelse av reguleringsplan med bestemmelser for gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

Gjennomføring av reguleringsplan

I modul 2 behandles gjennomføring av reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter, herunder blant annet temaer som avklaringer av rettigheter, grunnerverv, krav til infrastruktur, refusjon og utbyggingsavtaleforhandlinger.

Byggesak

I modul 3 redegjøres det for hvilke krav en byggetomt og et byggetiltak må oppfylle, søknadspliktige tiltak, dispensasjonsreglene og byggesaksbehandlingsprosessen.

Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner

I modul 4 behandles ansvarsreglene og krav til ansvarlige foretak, reglene om kontroll og tilsyn, samt hvilke sanksjoner overtredelser av plan- og bygningslovgivningen kan medføre.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere