Author: Øystein Ringen-Vatnedalen

Sunne eiendomsinvesteringer

I kjølvannet av pandemien ser vi at samfunnsplager som ensomhet og utenforskap har økt i styrke for utsatte grupper, og gitt seg til syne når den enkeltes verden har blitt vesentlig mindre og fått trangere kår. Vår kontaktflate skrumper inn når det sosiale aspektet tas vekk fra jobb og fritid. Våre boliger blir så mye mindre i størrelse når vi er tvunget til å oppholde oss der mer. Kombinasjonen kan for noen bli en cocktail av uønskede ingredienser, og fordrer noen refleksjoner rundt hvorvidt eiendom kan benyttes som verktøy i helsesammenheng.

Hovedkontoret v2.0

Flere har spådd en mulig nedtur for hovedkontoret, som følge av et mer fleksibelt arbeidsliv – som er forsterket av både påbud og ønsker om hjemmekontor. Nå som påbudsomfanget er avtakende, er det naturlig å se på hovedkontorets stilling på nytt – kanskje med nye øyne. Er det noe som har forandret seg, og i så fall hva?

Noen krisers mor

Det har neppe unnsluppet allmenn oppmerksomhet at eiendomssektoren og finanssektoren er tett sammenvevd. En tilnærmet fri flyt av risikovillig kapital – på tvers av landegrenser og kontinenter – har ført til en global investeringsarena, der veven av engasjementer, forpliktelser og veddemål er stadig tettere knyttet sammen.

Gjenbruk, ombruk og spekulanter

Eiendomssektoren er ansvarlig for en betydelig andel av samfunnets ressursbruk, gjennom sine investeringer i bygningsmasse for egen og andres bruk. Bygg og eiendom er ikke uten grunn fremhevet av flere som den glemte klimakjempen, som har stort potensial for å redusere egne klimagassutslipp. Eiendomsorganisasjoner er derfor i en unik posisjon til å påvirke hvordan disse ressursene forvaltes samt gjen- og ombrukes, gjennom sin rolle som bestiller og byggherre.

Jakten på det urbane gull

Effektiv tomteakkvisisjon er en sentral og integrert del av mange utbyggingsselskapers interne forretningsstrategi. En så vidt betydelig verdikjede som det en serie av eiendoms- eller byutviklingsprosjekt representerer over tid, bør ha rom for en veloverveid strategi hva angår hvilke utviklingstomter som det er relevant og ressursakseptabelt å søke etter.

Vinneren taper kampen

Jakten etter avkastning fører mange investorer over mot eiendomsinvesteringer, da eiendom som aktivaklasse har noen iboende fordeler – både isolert sett og for en diversifisert portefølje av ulike satsinger. Imidlertid har denne Wall of Money, som er betegnende på en større kjøps- enn tilbudsside internasjonalt, ført til at kampen om tradisjonelle kontantstrømeiendommer har hardnet såvidt til at selv de mest skarpskodde må kaste inn håndkleet fra tid til annen.

Å skape et prosjekt

Ledelse av et utviklingsprosjekt innen eiendom innebærer gjerne noe mer enn kun å lede et prosjekt i en eller annen fasong, over en mer eller mindre avgrenset tidsperiode. Oppgaven rommer også ofte det å skape det samme prosjektet, i den forstand at utgangspunktet kan bestå av en ubebygget tomt uten inntekter, men med en anelse om et potensielt byggeprosjekt. Andre ganger kan skapelsen materialisere seg som et konsept, som søker en tomt samt en ny eier eller bruker. Variantene er flere, og gjør ledelse av denne type eiendomsprosjekter til noe annet og mer enn det som prosjektledelse som generisk fag kan løse alene.

En sang for The Unsung Hero

Når kommersiell eiendom skifter eierskap, er salgsobjektet gjerne en juridisk enhet – typisk et aksjeselskap – som er eier av den aktuelle eiendommen. Ved et salg frigjøres denne juridiske enheten fra sin eksisterende struktur og overføres til en annen, der spørsmålet om nødvendige tjenester og leveranser knyttet til drift av eiendommen vurderes av neste eier.

Utleiestrategier for en ny hverdag

For utleie av næringseiendom har begge sider av forhandlingsbordet mer enn antydet at det vil kunne komme et skifte i balanse når det gjelder leiekontrakter – i kjølvannet av erfaringene med nedstengninger under covid-19. Da forstått slik at partene ikke er fornøyd med tingenes tilstand hva angår gjeldende avtalestrukturer, og gjerne slik at partene vil ønske å bevege seg i hver sin retning hva angår nettopp balanse.

Når rådgiverne utfordrer gårdeierne

Innovasjonsivrige tunger skal ha det til at eiendomsbransjen, begrenset i denne artikkelen til profesjonelle gårdeiere, er en høyst konservativ gruppe av næringsaktører – som i stor grad blir ved sin lest og i mindre grad søker nyvinninger.