Systemhus Eiendomsakademi

Velkommen til Systemhus Eiendomsakademi!

Akademiet har til formål å favne de viktigste kunnskapsfeltene som en profesjonell eiendomsutvikler må beherske for å skape merverdier ved utbygging i egen regi – med økt forutsigbarhet og potensial for verdiskapning. Helheten er av like stor betydning som delene i dette kompetanseprogrammet, og optimalt utbytte oppnås først og fremst ved å følge modulene i den rekkefølgen som de er satt opp.

Alle modulene har det til felles at de omhandler ulike strategiske elementer ved eiendomsutvikling i tidlig fase, som i hovedsak dekker innsats frem til byggestart. Det er her det største forretningsmessige seirene – og tapene – gjerne gjøres i praksis.

Praktiske opplysninger:

  • All undervisning foregår hos Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4 i Oslo sentrum.
  • Hver modul har en deltakeravgift á kr 2.750,- fritatt for mva som undervisning. Lunsj er inkludert i akademiavgiften. Evt overnatting besørges og bekostes av den enkelte deltaker.
  • Det er kun anledning å melde seg på samtlige moduler under ett. Bindende påmelding. 30 dagers betalingsfrist, faktura utstedes for to moduler av gangen.
  • Antallsbegrensning á 35 deltakere pr modul – ledige plasser.

Oppdatering 21. april 2020: På grunn av koronakrisen utsettes gjennomføringen av modul 7-10 til høsten 2020. Oppdaterte datoer sees nedenfor.

Oversikt over moduler:

Mandag 11. november 2019

10:00 – 16:00: Modul 1: Regulering av tomter

Beskrivelse: Reguleringsarbeid står svært sentralt som verdiskapende faktor for eiendomsutviklere. Prosessen er kompleks og styres av et større regelverk som praktiseres ulikt mellom kommuner og mellom ulike saksbehandlere. Viktigheten av å vite hva som er effektivt og rett øker med antall eiendomsprosjekter, og svært mye kan både tjenes og spares ved å forstå lovverket og praktiseringen av denne.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Plan- og bygningsloven og tilhørende planprosesser
– Reguleringsrisiko og juridisk risiko
– Lokalpolitiske beslutningsprosesser
– Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, bygge og deleforbud
– Optimalisering av prosjektverdier
– Ledelse av reguleringsarbeidet


Pris: 2750,-

Mandag 2. desember 2019

10:00 – 16:00: Modul 2: Akkvisisjonsarbeid i praksis

Beskrivelse: Akkvisisjonsdelen av eiendomsutvikling i tidlig fase kan være krevende å gjennomføre, samtidig som den legger grunnlaget for all påfølgende verdiskapning for prosjektet. Å treffe planken riktig her vil skape betydelige merverdier for den som evner å se hvordan deloppgavene best jobber sammen for en tidseffektiv helhet. Vi ser på hva som kjennetegner de beste akkvisitørene og hvordan kan denne prosessen kan optimaliseres.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Akkvisisjon som strategisk virkemiddel
– Betydningen av regulerings- og planstatus
– Mulighetsstudier og risikohåndtering
– Forhåndskalkyler for tenkt utbygging
– Forhandlinger med grunneier, oversikt over ulike avtaleformer
– Myndighetskontakt om utviklingspotensial


Pris: 2750,-

Mandag 3. februar 2020

10:00-16:00: Modul 3: Bruk av utbyggingsavtaler

Beskrivelse: Mellomstore utbyggingsprosjekter møter ofte krav til utbyggingsavtaler fra kommunalt hold, der nærmere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune avtales – som utgangspunkt for å få gjennomslag for reguleringsplan. Dette forhandlingsspillet har noen klare og andre mindre klare rammer, som er viktige å kjenne til for eiendomsutviklere.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler
– Den praktiske anvendelsen av regelverket
– Håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger
– Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres?
– Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser
– Myndighetsmisbruk


Pris: 2750,-

Tirsdag 4. februar 2020

09:00-15:00: Modul 4: Merverdiavgift for boligbyggere

Beskrivelse: Merverdiavgift volder mange eiendomsutviklere hodebry, og dette regimet rammer boligutviklere annerledes enn kontorutviklere. Her vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene for eiendomsutviklere.


Pris: 2750,-

Mandag 9. mars 2020

10:00-16:00: Modul 5: Prosjektkalkyler for boligbygging

Beskrivelse: Boligbygging i større skala krever bruk av gjennomarbeidede prosjektkalkyler som tar høyde for både oppside og nedside for det som skal utvikles, og som er egnet som både beslutningsgrunnlag i forkant og som styringsverktøy underveis. Det ligger også verdifullt læringspotensial i å evaluere egne prosjektkalkyler i etterkant av ferdigstillelse, for å påse at kalkylekunnskapen videreutvikles.


Pris: 2750,-

Tirsdag 10. mars 2020

09:00-15:00: Modul 6: Tomtekjøpsavtaler inkludert opsjoner

Beskrivelse: Markedsmessige og balanserte tomtekjøpskontrakter danner utgangspunktet for senere verdiskapning, og utgjør et vesentlig mål med alt akkvisisjonsarbeid for en eiendomsutvikler. Vi gjennomgår gode eksempler på avtaler, både som direktekjøp og som opsjonsavtaler – samt varianter av disse. Videre vil vi formidle bransjekunnskap rundt sikring av egne rettigheter til eiendom, med fokus på tinglysning av ulike dokumenttyper i grunnboken.


Pris: 2750,-

Onsdag 25. november 2020

10:00-16:00: Modul 7: Grunneiersamarbeid ved eiendomsutvikling

Beskrivelse: Enkelte grunneiere vil ha stor egeninteresse av å delta i samarbeid med eiendomsutvikler om utvikling av utbyggingsprosjekter, og dette kan også lette finansieringskravet for utbygger ved avtaleinngåelse. Vi gjennomgår suksesskriterier og fallgruver ved grunneiersamarbeid, samt ser på ulike former for slikt samarbeid i praksis.


Pris: 2750,-

Torsdag 26. november 2020

09:00-15:00: Modul 8: Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling

Beskrivelse: I eiendomsutvikling er det stor grad av sammenheng mellom mulig gevinst og mulig risiko, i den forstand at prosjekter med svært lav eller ingen risiko sjelden blir veldig lønnsomme. Tilsvarende er det ingen garanti for at investeringer som er risikofylte vil kunne generere tilstrekkelig resultat til å kompensere for mulig nedside. Vi belyser risiko for eiendomsutviklere fra en rekke ulike hold, for å se hvordan de ulike risikoaspektene spiller sammen med helheten.


Pris: 2750,-

Fredag 27. november 2020

10:00-16:00: Modul 9: Bestillerkompetanse for boligbygging

Beskrivelse: Grunnleggende entrepriserett for boligbyggere. Forholdet til entreprenøren – entreprisekontrakten. De viktigste tingene man må tenke på som byggherre for å bygge kostnadseffektivt. Forholdet til boligkjøperen – bustadoppføringsloven. Særlig om mangelsoppfølging


Pris: 2750,-

Fredag 11. september 2020

10:00-15:00: Modul 10: Verdivurdering av ubebygget tomt

Beskrivelse: Verdivurdering av utbyggingspotensial som ikke er endelig avklart skiller seg tydelig fra tilsvarende vurderinger av regulert eiendom. Vi gjennomgår hvordan verdivurderinger kan gjøres i praksis, med forankring i teori, prinsipper og praktiske eksempler.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Modning av en utviklingstomt – tid, arbeid, risiko og verdiøkning
– Beregning av påregnelig utnyttelse – konkrete caser
– Erverv av striper/parseller for utvikling. Utfordringen med kjøp av tomter fra det offentlige
– Utvikling av et større tomteområde – hvordan skape gode prosjekter med flere ulike eiere?


Pris: 2750,-

Støttespillere