Kjære deltaker på Systemhus / Mestergruppen Eiendomsakademi

I skjemaet nedenfor kan du angi hvilke av de 10 undervisningsmodulene du ikke har fått vært tilstede på fysisk, og som du ønsker å delta på høsten 2021.

Oversikt over moduler:

Tirsdag 31. august 2021

10:00 – 16:00: Modul 1: Regulering av tomter

Beskrivelse: Reguleringsarbeid står svært sentralt som verdiskapende faktor for eiendomsutviklere. Prosessen er kompleks og styres av et større regelverk som praktiseres ulikt mellom kommuner og mellom ulike saksbehandlere. Viktigheten av å vite hva som er effektivt og rett øker med antall eiendomsprosjekter, og svært mye kan både tjenes og spares ved å forstå lovverket og praktiseringen av denne.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Plan- og bygningsloven og tilhørende planprosesser
– Reguleringsrisiko og juridisk risiko
– Lokalpolitiske beslutningsprosesser
– Rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, bygge og deleforbud
– Optimalisering av prosjektverdier
– Ledelse av reguleringsarbeidet

Undervisningsansvarlig for modulen er Geir Frøholm, partner og advokat i Advokatfirmaet SANDS.


Pris: 3250,-

Onsdag 1. september 2021

08:30 – 14:30: Modul 2: Akkvisisjonsarbeid i praksis

Beskrivelse: Akkvisisjonsdelen av eiendomsutvikling i tidlig fase kan være krevende å gjennomføre, samtidig som den legger grunnlaget for all påfølgende verdiskapning for prosjektet. Å treffe planken riktig her vil skape betydelige merverdier for den som evner å se hvordan deloppgavene best jobber sammen for en tidseffektiv helhet. Vi ser på hva som kjennetegner de beste akkvisitørene og hvordan kan denne prosessen kan optimaliseres.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Akkvisisjon som strategisk virkemiddel
– Betydningen av regulerings- og planstatus
– Mulighetsstudier og risikohåndtering
– Forhåndskalkyler for tenkt utbygging
– Forhandlinger med grunneier, oversikt over ulike avtaleformer
– Myndighetskontakt om utviklingspotensial

Undervisningsansvarlig for modulen er Øystein Ringen-Vatnedalen, daglig leder i Senter for eiendomsfag.


Pris: 3250,-

Mandag 27. september 2021

10:00-16:00: Modul 3: Bruk av utbyggingsavtaler

Beskrivelse: Mellomstore utbyggingsprosjekter møter ofte krav til utbyggingsavtaler fra kommunalt hold, der nærmere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune avtales – som utgangspunkt for å få gjennomslag for reguleringsplan. Dette forhandlingsspillet har noen klare og andre mindre klare rammer, som er viktige å kjenne til for eiendomsutviklere.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler
– Den praktiske anvendelsen av regelverket
– Håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger
– Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres?
– Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser
– Myndighetsmisbruk

Undervisningsansvarlig for modulen er Geir Frøholm, partner og advokat i Advokatfirmaet SANDS.


Pris: 3250,-

Tirsdag 28. september 2021

08:30 – 14:30: Modul 4: Merverdiavgift for boligbyggere

Beskrivelse: Merverdiavgift volder mange eiendomsutviklere hodebry, og dette regimet rammer boligutviklere annerledes enn kontorutviklere. Her vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene for eiendomsutviklere.

Undervisningsansvarlig for modulen er Trond Ingebrigtsen, adm. direktør i Advokatfirmaet PwC.


Pris: 3250,-

Mandag 25. oktober 2021

10:00-16:00: Modul 5: Prosjektkalkyler for boligbygging

Beskrivelse: Boligbygging i større skala krever bruk av gjennomarbeidede prosjektkalkyler som tar høyde for både oppside og nedside for det som skal utvikles, og som er egnet som både beslutningsgrunnlag i forkant og som styringsverktøy underveis. Det ligger også verdifullt læringspotensial i å evaluere egne prosjektkalkyler i etterkant av ferdigstillelse, for å påse at kalkylekunnskapen videreutvikles.

Undervisningsansvarlig for modulen er kalkyleavdelingen i HR Prosjekt.


Pris: 3250,-

Tirsdag 26. oktober 2021

08:30 – 14:30: Modul 6: Tomtekjøpsavtaler inkludert opsjoner

Beskrivelse: Markedsmessige og balanserte tomtekjøpskontrakter danner utgangspunktet for senere verdiskapning, og utgjør et vesentlig mål med alt akkvisisjonsarbeid for en eiendomsutvikler. Vi gjennomgår gode eksempler på avtaler, både som direktekjøp og som opsjonsavtaler – samt varianter av disse. Videre vil vi formidle bransjekunnskap rundt sikring av egne rettigheter til eiendom, med fokus på tinglysning av ulike dokumenttyper i grunnboken.

Undervisningsansvarlig for modulen er Thomas Håkonsen, leder for eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet DLA Piper.


Pris: 3250,-

Mandag 15. november 2021

10:00-16:00: Modul 7: Grunneiersamarbeid ved eiendomsutvikling

Beskrivelse: Enkelte grunneiere vil ha stor egeninteresse av å delta i samarbeid med eiendomsutvikler om utvikling av utbyggingsprosjekter, og dette kan også lette finansieringskravet for utbygger ved avtaleinngåelse. Vi gjennomgår suksesskriterier og fallgruver ved grunneiersamarbeid, samt ser på ulike former for slikt samarbeid i praksis.


Pris: 3250,-

Tirsdag 16. november 2021

08:30 – 14:30: Modul 8: Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling

Beskrivelse: I eiendomsutvikling er det stor grad av sammenheng mellom mulig gevinst og mulig risiko, i den forstand at prosjekter med svært lav eller ingen risiko sjelden blir veldig lønnsomme. Tilsvarende er det ingen garanti for at investeringer som er risikofylte vil kunne generere tilstrekkelig resultat til å kompensere for mulig nedside. Vi belyser risiko for eiendomsutviklere fra en rekke ulike hold, for å se hvordan de ulike risikoaspektene spiller sammen med helheten.

Undervisningsansvarlig for modulen er Øystein Nore Nyhus, partner og advokat i BAHR Advokatfirma.


Pris: 3250,-

Mandag 13. desember 2021

10:00-16:00: Modul 9: Bestillerkompetanse for boligbygging

Beskrivelse: Grunnleggende entrepriserett for boligbyggere. Forholdet til entreprenøren – entreprisekontrakten. De viktigste tingene man må tenke på som byggherre for å bygge kostnadseffektivt. Forholdet til boligkjøperen – bustadoppføringsloven. Særlig om mangelsoppfølging.

Undervisningsansvarlig for modulen er Øystein Myre Bremset, leder for entrepriseavdelingen i BAHR Advokatfirma.


Pris: 3250,-

Tirsdag 14. desember 2021

08:30 – 14:30: Modul 10: Verdivurdering av ubebygget tomt

Beskrivelse: Verdivurdering av utbyggingspotensial som ikke er endelig avklart skiller seg tydelig fra tilsvarende vurderinger av regulert eiendom. Vi gjennomgår hvordan verdivurderinger kan gjøres i praksis, med forankring i teori, prinsipper og praktiske eksempler.

Programinnhold – med forbehold om mindre justeringer:
– Modning av en utviklingstomt – tid, arbeid, risiko og verdiøkning
– Beregning av påregnelig utnyttelse – konkrete caser
– Erverv av striper/parseller for utvikling. Utfordringen med kjøp av tomter fra det offentlige
– Utvikling av et større tomteområde – hvordan skape gode prosjekter med flere ulike eiere?

Undervisningsansvarlig for modulen er Johan Berg-Svendsen, daglig leder i Veridian Analyse.


Pris: 3250,-

Støttespillere